Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10


Đề bài

Câu 1. Thành phần cơ bản của enzyme là

A. Lipit.                           B. Axit nucleic.

C. Cacbohiđrat.               D. Protein. 

Câu 2. Khi enzyme xúc tác phản ứng, cơ chất liên kết với 

A. Cofactơ

B. Protein.

C. Coenzyme.

D. Trung tâm hoạt động.

Câu 3. Tế bào có thể điều hoà tốc độ chuyển hoá vật chất bằng bằng việc tăng giảm

A. nhiệt độ tế bào.

B. độ pH của tế bào.

C. nồng độ cơ chất

D. nồng độ enzyme trong tế bào. 

Câu 4. Hoạt động nào sau đây là của enzyme?

A. Xúc tác các phản ứng trao đổi chất 

B. Tham gia vào thành phần của các chất tổng hợp được

C. Điều hoà các hoạt động sống của cơ thể

D. Cả 3 hoạt động trên

Câu 5. Phát biểu sau đây có nội dung đúng là :

A. Enzyme là một chất xúc tác sinh học 

B. Enzyme được cấu tạo từ các đisaccrit

C. Enzyme sẽ lại biến đổi khi tham gia vào phản ứng

D. Ở động vật, enzyme do các tuyến nội tiết tiết ra

Câu 6. Cơ chất là :

A. Chất tham gia cấu tạo enzyme 

B. Sản phẩm tạo ra từ các phản ứng cho do enzyme xúc tác 

C. Chất tham gia phản ứng do enzyme xúc tác 

D. Chất tạo ra do nhiều enzyme liên kết lại 

Câu 7. Giai đoạn đầu tiên trong cơ chế tác dụng của enzyme lên các phản ứng là

A. Tạo các sản phẩm trung gian

B. Tạo ra enzyme - cơ chất 

C. Tạo sản phẩm cuối cùng 

D. Giải phóng enzyme khỏi cơ chất 

Câu 8. Khoảng nhiệt độ tối ưu cho hoạt động của enzyme trong cơ thể người là:

A. 15oC- 20oC                  B. 20oC- 25oC 

C. 20oC- 35 oC                 D.35 oC- 40oC

Câu 9. Trong ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt động của enzyme, thì nhiệt độ tối ưu của môi trường là giá trị nhiệt độ mà ở đó :

A. Enzyme bắt đầu hoạt động

B. Enzyme ngừng hoạt động

C. Enzyme có hoạt tính cao nhất

D. Enzyme có hoạt tính thấp nhất 

Câu 10. Cấu trúc của enzyme gồm các chất nào sau đây ?

A. Adenin; pentose; phosphate

B. Protein; phospholipit

C. Cơ chất, protein, ribose

D. Protein; coenzyme

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

D

2

D

3

D

4

A

5

A

6

C

7

B

8

D

9

C

10

D

Câu 1 

Thành phần cơ bản của enzyme là protein

Chọn D

Câu 2 

Trên mỗi enzyme có 1 vùng cấu trúc gọi là trung tâm hoạt động là nơi liên kết với cơ chất tạo phức hợp enzyme – cơ chất

Chọn D

Câu 3 

Tế bào có thể điều hòa tốc độ chuyển hóa chất bằng việc tăng hoặc giảm nồng độ enzyme trong tế bào.

Chọn D

Câu 4

Enzyme có hoạt động xúc tác các phản ứng trao đổi chất.

Chọn A

Câu 5 

Phát biểu đúng là A.

Ý B sai vì enzyme được cấu tạo từ protein (1 số enzyme có thêm phần coenzyme)

Ý C sai vì enzyme không bị biến đổi khi tham gia phản ứng

Ý D sai vì ở động vật enzyme được tiết ra từ tuyến ngoại tiết

Chọn A

Câu 6

Cơ chất là chất tham gia phản ứng do enzyme xúc tác .

Chọn C

Câu 7 

Thoạt đầu enzyme liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo nên phức hợp enzyme – cơ chất.

Chọn B

Câu 8 

Nhiệt độ tối ưu cho các enzyme ở người là 35 – 40 oC.

Chọn D

Câu 9

Nhiệt độ tối ưu cho hoạt động của enzyme là là giá trị nhiệt độ mà ở đó enzyme có hoạt tính cao nhất.

Chọn C

Câu 10

Cấu trúc của 1 enzyme là protein và coenzyme (kim loại, vitamin,...)

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.