Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Chứng tỏ \(\overline {ab}  + \overline {ba} \) chia hết cho 11 

Bài 2. Khi chia số tự nhiên a cho 9, ta được số dư là 6. Hỏi số a có chia hết cho 3 không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

+) Nếu a > b, a và b đều chia hết cho cùng một số thì hiệu a - b cũng chia hết cho số đó.

+) Nếu trong tổng có một số hạng không chia hết cho số tự nhiên m, còn các số hạng khác đều chia hết cho m thì tổng đó không chia hết cho m.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có:

\(\overline {ab}  + \overline {ba}  = 10a + b + 10b + a \)\(\,= 11a + 11b\)

Vì \(11a ⋮\; 11\)  và \(11b ⋮\; 11\) 

\(⇒ (11a + 11b) ⋮\; 11\) 

Bài 2. Ta có:

\(a = 9b + 6\)

Vì \(9b ⋮\; 3\) và \(6 ⋮\; 3 ⇒ (9b + 6) ⋮\; 3\)

Vậy a chia hết cho 3.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí