Có thể nhận định thế nào cho đúng về vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại? Sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu có đồng nghĩa với cái gọi là “sự sụp đổ

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

- Nhận định thế nào cho đúng về vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại? Thế kỷ XX là thế kỷ vĩ đại đầy những biến động lớn lao. Trong thế kỷ này đã liên tục phát sinh những ảnh hưởng sâu sắc và trọng đại

-    Nhận định thế nào cho đúng về vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại?

Thế kỷ XX là thế kỷ vĩ đại đầy những biến động lớn lao. Trong thế kỷ này đã liên tục phát sinh những ảnh hưởng sâu sắc và trọng đại, còn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế kỷ XXI, đó là sự thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự xác lập và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội đã từ lý luận biến thành hiện thực, từ một nước phát triển đến nhiều nước, đây là một bước đại nhảy vọt của sự phát triển lịch sử nhân loại. Chế độ xã hội chủ nghĩa là một cống hiến lớn đối với lịch sử phát triển của xã hội loài người.

Thứ nhất, chủ nghĩa xã kội đã bắt đầu trở thành một loại chế độ xã hội mới phát huy tác dụng đối với lịch sử xã hội loài người. Trong thời kỳ chủ nghĩa xã hội giành dược những thắng lợi vĩ đại, dân số các nước xã hội chủ nghĩa đã chiếm đến 1/3 dân số thế giới, còn diện tích lãnh thổ chiếm đến 1/4. Phong trào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa đã không ngừng được phát huy, nó đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chính tri, văn hóa và các lĩnh vực khác của các nước này, nó đã thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước này. Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của các nước xã hội chủ nghĩa cũng đã tạo thành một áp lực rất lớn đối với chủ nghĩa tư bản, buộc các nước tư bản chủ nghĩa cũng phải cải thiện những điều kiện sinh hoạt của người lao động và giai cấp công nhân trên nhiều phương diện ở một mức độ nhất định. Với sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa xã hội thì tổ chức các Đảng Cộng sản - đội quân tiên phong của giai cấp công nhân trên thế giới cũng đã có những sự phát triển lớn mạnh. Nó từng bước làm thay đổi tương quan so sánh lực lượng trên vũ đài chính trị thế giới, tạ cơ sở làm suy yếu nền chính trị tư sản, cổ vũ và củng cố niềm tin cho nhân dân thế giới vào sự nghiệp tiến bộ, đem lại cho sự phát triển của thế giới đương đại những nội dung mới, từ đó mà tăng cường sức sống mới.

Thứ hai, sự tồn tại và ảnh hưởng trên các phương diện kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa đã làm thay đổi cục diện chính trị thế giới mà ở một mức độ nhất định nó đã hạn chế được sự bành trướng trên phạm vi thế giới của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa bá quyền của các nước đế quốc. Lực lượng xã hội chủ nghĩa đã tham gia vào hoạt động chính trị quốc tế, xuất phát từ lợi ích căn bản của quần chúng nhân dân thế giới. Đứng vững trên lập trường bảo vệ hòa bình thế giới và sự tiến bộ của nhân loại, nó đã phát huy những tác dụng tích cực, từng bước một làm thất bại và sụp đổ mưu đồ cùng dã tâm của chủ nghĩa tư bản hòng nô dịch nhân dân thế giới. Lực lượng xã hội chủ nghĩa cùng với nhân dân thế giới đã giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phátxít, đây là một bằng chứng đầy sức thuyết phục về sức mạnh và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Bất cứ một sự tranh chấp và can thiệp nào vào sự an toàn của thế giới nếu không có sự tham gia của các nước xã hội chủ nghĩa thì nhất định sẽ không thể đạt được sự giải quyết công bằng và thỏa mãn đầy đủ. Trong mọi hoạt động kinh tế và chính trị của thế giới đương đại đều bao gồm trong đó địa vị và tác dụng quan trọng của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ thế giới. Thời đại mà chủ nghĩa tư bản làm mưa làm gió, bá chủ thế giới, thống soái thiên hạ nhất định không thể quay trở lại nữa. Đương nhiên cần phải tỉnh táo mà nhận thức rằng sau khi Liên Xô sụp đổ thì phong trào xã hội chủ nghĩa đang ở vào giai đoạn thoái trào, các nước xã hội chủ nghĩa cần phái tăng cường lực lượng lớn mạnh của mình để đứng vững và chiến thắng.

Thứ ba, lực lượng xã hội chủ nghĩa cần phải kiên trì bảo vệ các dân tộc và nhân dàn bị áp bức, thúc đẩy phong trào đấu tranh vì hòa bình và sự tiến bộ trên thế giới. Sự lớn mạnh của chủ nghĩa xã hội đã thúc đẩy sự phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh, đả kích và làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân đế quốc, làm co lại phạm vi thế lực của chủ nghĩa tư bản. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hơn 100 nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đã giành được độc lập dân tộc, tự tìm con đường phát triển của chính mình. Các nước xã hội chủ nghĩa luôn đứng bên cạnh và bảo vệ các nước đang phát triển, trở thành một lực lượng chính trị lớn mạnh mới không thể xem thường trong thế giới hiện nay. Các nước đang phát triển hiện nay, đồng thời với việc phải cảnh giác và phòng chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới của chủ nghĩa tư bản thì cần phải học tập kinh nghiệm và nhìn theo tấm gương của các nước xã hội chủ nghĩa, trong việc lựa chọn con đường phát triển cho dân tộc mình thì cần phải tự mình tìm lấy con đường đi phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mình.

Thứ tư, trong thế giới hiện nay chủ nghĩa xã hội đang dẫn dắt nhân dân thế giới đi theo hướng tiên bộ. Lý tưởng và niềm tin xã hội chủ nghĩa chẳng những đã được thấm sâu trong quảng đại quần chúng nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa mà còn ngày càng có xu hướng thu phục niềm tin, ý tưởng của nhân dân trên thế giới. Chừng nào mà chủ nghĩa tư bản còn tồn tại thì chừng đó còn cần đến vũ khí tư tưởng lý luận cũng như cần đến phong trào xã hội chủ nghĩa. Nhờ sự nhất quán lập trường của chủ nghĩa xã hội là thực hiện sự thúc đẩy hòa bình và phát triển nên nó đã trở thành ngọn cờ của thời đại, luôn có ảnh hưởng tới quá trình phát triển của lịch sử thế giới và mãi về sau này nó vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân thế giới tiến lên phía trước.

-    Sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu có đồng nghĩa với cái gọi là “sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội” không? Tại sao?

Sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu không phải là "sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội" mà đó chỉ là sự khủng hoảng và sụp đổ của một mô hình cụ thểcủa chủ nghĩa xã hội trên tiến trình phát triển lịch sử của nó. Bởi vì, không thể có sự đồng nhất giữa một hình thức cụ thể của quá trình phát triển với bản thân quá trình ấy.

Không có bất cứ một quá trình phát triển nào, dù dó là quá trình phát triển tự phát trong giới tự nhiên hay xã hội mà lại luôn luôn diễn ra theo đường thẳng; trái lại, nó luôn luôn diễn ra trong sự chi phối, đan xen tác động của rất nhiều nhân tố, rất nhiều khuynh hướng khác nhau và đối lập nhau.

Chủ nghĩa xã hội ở thế kỷ XX đã giành được những thành tựu hết sức đáng khâm phục, thế nhưng trong quá trình phát triển nó cũng phải trải qua con đường đầy quanh co khúc khuỷu và thậm chí cả những thất bại tạm thời mà đặc biệt là những khủng hoảng của Liên Xô và Đông Âu vào những thập niên 80, 90 của thế kỷ XX. Sự khủng hoảng của các nước Đông Âu và sự tan rã của Liên Xô chỉ là sự sụp đổ của một mô hình cụ thể trên tiến trình phát triển tất yếu của xu hướng vận động của lịch sử. Sự khủng hoảng và sụp đổ đó đã cho chúng ta bài học sâu sắc rằng: xa rời chủ nghĩa xã hội, xa rời chuyên chính vô sản, xa rời địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin thì kết quả sẽ làm kích động những mâu thuẫn kinh tế, chính trị, xã hội và dân tộc đến chỗ trầm trọng khó bề giải quyết và rốt cuộc thì chỉ có thể đi tới những khủng hoảng chế độ và những bi kịch lịch sử.

Thế kỷ XXI là thế kỷ mà chủ nghĩa xã hội tiếp tục trên con đường khai phá tìm tòi cái mới, thông qua sự phấn đấu của toàn thể cộng đồng giai cấp công nhân thế giới cùng vỏi chính Đảng của nó, nhất định một sự phục hưng vĩ đại mới của chủ nghĩa xã hội sẽ đến trong tương lai.

Loigiaihay.com

Vì sao chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào tình trạng khủng hoảng và sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu? Vì sao chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào tình trạng khủng hoảng và sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

Bắt đầu từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu bước vào thời kỳ khủng hoảng. Từ tháng 4-1989 trở đi, sự đổ vỡ diễn ra liên tiếp ở các nước Đông Âu.

Xem chi tiết
Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết

Sau khi V.I.Lênin qua đời, ở Liên Xô, Chính sách kinh tế mới không được tiếp tục thực hiện mà chuyển sang kế hoạch hóa tập trung cao độ. Thời gian đầu, kế hoạch hóa tập trung đã phát huy tác dụng mạnh mẽ, song đã biến dạng thành kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp

Xem chi tiết
Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết

Lịch sử xã hội loài người không đi theo con đường thẳng và phong trào cách mạng cũng không tránh khỏi sai lầm và thất bại hay những thời kỳ thoái trào.

Xem chi tiết
Chủ nghĩa tư bản - không phải là tương lai của xã hội loài người Chủ nghĩa tư bản - không phải là tương lai của xã hội loài người

- Bản chất của chủ nghĩa tư bản không thay đổi Chủ nghĩa tư bản có vai trò to lớn đối với lịch sử phát triển của nhân loại. Trong mấy thập kỷ qua, do biết "tự điều chỉnh và thích ứng" đồng thời sử dụng triệt để những thành tựu của cách mạng khoa học và công nghệ, các nước tư bản chủ nghĩa đã vượt qua một số cuộc khủng hoảng và vẫn còn khả năng phát triển.

Xem chi tiết
Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa? Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?

- Khái niệm hàng hoá Hàng hoá là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con ngưòi thông qua trao đổi, mua bán.

Xem chi tiết
Chủ nghĩa Mác ra đời, phát triển trên cơ sở những điều kiện, tiền dề cơ bản nào? Hãy nêu khái quát các điều kiện, tiền đề đó? Chủ nghĩa Mác ra đời, phát triển trên cơ sở những điều kiện, tiền dề cơ bản nào? Hãy nêu khái quát các điều kiện, tiền đề đó?

Chủ nghĩa Mác ra đời, phát triển trên cơ sở ba điều kiện, tiền đề cơ bản sau đây: - Điều kiện kinh tế - xã hội Cho đến giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã được thiết lập và đã đạt được sự phát triển mạnh mẽ của nó ở các nước Tây Âu, đặc biệt là tại các nước Anh, Pháp.

Xem chi tiết
Quy luật phủ định của phủ định Quy luật phủ định của phủ định

Quy luật phủ định của phủ định là quy luật về khuynh hướng cơ bản, phổ biến của mọi vận động, phát triển diễn ra trong các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy: đó là khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng thông qua những lần phủ định biện chứng, tạo thành hình thức mang tính chu kỳ "phủ định của phủ định".

Xem chi tiết
Phủ định là gì? Phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện chứng giữ vai trò gì đối với sự phát triển? Tại sao? Thế nào là “phủ định của phủ định”? Cho ví dụ minh hoạ Phủ định là gì? Phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện chứng giữ vai trò gì đối với sự phát triển? Tại sao? Thế nào là “phủ định của phủ định”? Cho ví dụ minh hoạ

Khái niệm phủ định dùng để chỉ sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác, giai đoạn vận động, phát triển này bằng giai đoạn vận động, phát triển khác. Theo nghĩa đó, không phải bất cứ sự phủ định nào cũng dẫn tới quá trình phát triển.

Xem chi tiết