Có sự khác nhau nào giữa nền (chế độ) dân chủ xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ tư sản?


Giữa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ tư sản có sự khác nhau rất căn bản. Chủ yếu được phân biệt trên các điểm chính

Giữa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ tư sản có sự khác nhau rất căn bản. Chủ yếu được phân biệt trên các điểm chính sau đây:

Thứ nhất, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ cho đại đa số nhân dân lao động; còn nền dân chủ tư sản là nền dân chủ cho thiểu số, phục vụ lợi ích cho thiểu số - đó là giai cấp tư sản.

Thứ hai, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế của nó là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội; còn chế độ dân chủ tư sản có cơ sở kinh tế của nó là chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

Thứ ba, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quản lý xã hội bằng nhà nước xã hội chủ nghĩa; còn nền dân chủ tư sản là nền dân chủ đặt dưới sự lãnh đạo của các đảng tư sản - tổ chức chính trị đại biểu cho lợi ích của các tập đoàn tư bản, thông qua nhà nước tư sản với nhiều hình thức tổ chức cụ thể khác nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 21 phiếu