Chủ nghĩa Mác hình thành và phát triển qua các giai đoạn lớn (thời kỳ chính yếu) nào?

Bình chọn:
3.9 trên 16 phiếu

Chủ nghĩa Mác với tư cách là “hệ thống quan điểm và học thuyết” được hình thành và phát triển qua 3 giai đoạn lớn: - Giai đoạn lớn thứ nhất: là giai đoạn hình thành và phát triển do C. Mác và Ph. Ăngghen thực hiện (diễn ra vào những năm thuộc nửa sau của thế kỷ XIX)

Chủ nghĩa Mác với tư cách là “hệ thống quan điểm và học thuyết” được hình thành và phát triển qua 3 giai đoạn lớn:

-      Giai đoạn lớn thứ nhất: là giai đoạn hình thành và phát triển do C. Mác và Ph. Ăngghen thực hiện (diễn ra vào những năm thuộc nửa sau của thế kỷ XIX)

Giai đoạn này được bắt đầu từ những năm 1842-1843 đến những năm 1847-1848 là những năm các ông thực hiện sự phê phán đối với các lý luận cũ (Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp) và xây dựng hệ thống quan điểm mới của mình.

Tiếp đến, từ năm 1849 đến năm 1895 là quá trình các ông phát triển sâu sắc hơn, hoàn thiện hơn các quan điểm mới của mình. Trong giai đoạn này, trên cơ sở thực tiễn của thời đại, C. Mác và Ph. Ăngghen đã nghiên cứu tư tưởng của nhân loại trên nhiều lĩnh vực từ cổ đại cho đến xã hội đương thời để từng bước củng cố, bổ sung và hoàn thiện quan điểm của mình.

-      Giai đoạn lớn thứ hai (những năm đầu thế kỷ XX): là giai đoạn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác do V.I. Lênin thực hiện.

Vào cuối thế kỷ XIX và đặc biệt là vào những năm đầu thế kỷ XX, tình hình thế giới có nhiều biến đổi mới. Những biến đổi mới đó đã đặt ra nhu cầu phải bảo vệ và tiếp tục phát triển hệ thống quan điểm và học thuyết của c. Mác và Ph. Ănghen, đồng thời vận dụng nó vào việc giải quyết nhiều vấn đề mới của thời đại. Người có công lớn nhất trong quá trình bảo vệ và phát triển này là V.I. Lênin.

Quá trình V.I. Lênin bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác có thể chia thành ba thời kỳ, tương ứng với ba nhu cầu cơ bản khác nhau của thực tiễn, đó là:

+ Thời kỳ từ năm 1893 đến năm 1907 là thời kỳ V.I. Lênin nghiên cứu chủ nghĩa Mác và đứng vững trên lập trường khoa học để bảo vệ những quan điểm của chủ nghĩa Mác, phê phán những sai lầm trong việc nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác ở nước Nga.

+ Thời kỳ từ năm 1907 đến năm 1917 là thời kỳ V.I. Lênin tiếp tục nghiên cứu các quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mac và phát triển các quan điểm đó bằng việc tổng kết các thành tựu mới trong lĩnh vực phát triển khoa học tự nhiên; đồng thời vận dụng những quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác để phân tích những biến động mới trong thực tiễn phát triển của chủ nghĩa tư bản và thực tiễn cách mạng ở nước Nga cũng như trên phạm vi quốc tế. Trong quá trình này Lênin đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc phát triển chủ nghĩa Mác.

+ Thời kỳ từ sau khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thành công (năm 1917) đến khi V.I. Lênin từ trần (năm 1924) là thời kỳ V.I. Lênin tiếp tục vận dụng chủ nghĩa Mác vào chỉ đạo công cuộc xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa ở nước Nga. Quá trình vận dụng đó cũng chính là quá trình tiếp tục bảo vệ, bổ sung, hoàn thiện, phát triển chủ nghĩa Mác.

-     Giai đoạn lớn thứ ba là giai đoạn từ sau khi Lênin mất đến nay là giai đoạn các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế tiếp tục nghiên cứu, bảo vệ, hoàn thiện và phát triển nhiều nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin cho phù hợp với sự vận dụng nó trong thực tiễn cách mạng ở từng quốc gia, từng thời kỳ cách mạng.

Loigiaihay.com

 

Chủ nghĩa Mác - Lênin giữ vai trò gì đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay? Sinh viên học tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin để làm gì và cần học tập như thế nào? Chủ nghĩa Mác - Lênin giữ vai trò gì đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay? Sinh viên học tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin để làm gì và cần học tập như thế nào?

- Chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò là nền tảng tư tưởng khoa học của toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định

Xem chi tiết
Lý thuyết: Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin Lý thuyết: Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Thế giới quan đóng vai trò định hướng cho toàn bộ cuộc sống của con người, từ thực tiễn đến hoạt động nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân để từ đó xác định lý tưởng, hệ giá lối sống, nếp sống của mình.

Xem chi tiết
Chủ nghĩa Mác ra đời, phát triển trên cơ sở những điều kiện, tiền dề cơ bản nào? Hãy nêu khái quát các điều kiện, tiền đề đó? Chủ nghĩa Mác ra đời, phát triển trên cơ sở những điều kiện, tiền dề cơ bản nào? Hãy nêu khái quát các điều kiện, tiền đề đó?

Chủ nghĩa Mác ra đời, phát triển trên cơ sở ba điều kiện, tiền đề cơ bản sau đây: - Điều kiện kinh tế - xã hội Cho đến giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã được thiết lập và đã đạt được sự phát triển mạnh mẽ của nó ở các nước Tây Âu, đặc biệt là tại các nước Anh, Pháp.

Xem chi tiết
Chủ nghĩa Mác - Lênin là gì? Chủ nghĩa Mác - Lênin được cấu thành từ những bộ phận lý luân cơ bản nào? Chức năng và mối quan hệ cơ bản của mỗi bộ phận đó trong chủ nghĩa Mác - Lênin? Chủ nghĩa Mác - Lênin là gì? Chủ nghĩa Mác - Lênin được cấu thành từ những bộ phận lý luân cơ bản nào? Chức năng và mối quan hệ cơ bản của mỗi bộ phận đó trong chủ nghĩa Mác - Lênin?

- Khái niệm “Chủ nghĩa Mác – Lênin” Chủ nghĩa Mác - Lênin là: + Hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột, tiến tới thực hiện sự nghiệp giải phóng con người.

Xem chi tiết
Phủ định là gì? Phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện chứng giữ vai trò gì đối với sự phát triển? Tại sao? Thế nào là “phủ định của phủ định”? Cho ví dụ minh hoạ Phủ định là gì? Phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện chứng giữ vai trò gì đối với sự phát triển? Tại sao? Thế nào là “phủ định của phủ định”? Cho ví dụ minh hoạ

Khái niệm phủ định dùng để chỉ sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác, giai đoạn vận động, phát triển này bằng giai đoạn vận động, phát triển khác. Theo nghĩa đó, không phải bất cứ sự phủ định nào cũng dẫn tới quá trình phát triển.

Xem chi tiết
Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào? Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào?

- Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, phát triển va lịch sử cụ thể: Quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể là những quan điểm cơ bản thuộc về phương pháp luận của phép biện chứng duy vật.

Xem chi tiết
Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ như thế nào? Từ việc hiểu biết mối quan hệ đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào? Cho ví dụ minh hoạ Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ như thế nào? Từ việc hiểu biết mối quan hệ đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào? Cho ví dụ minh hoạ

Khái niệm lực lượng sản xuất + Khái niệm lực lượng sản xuất dùng để chỉ tổng thể các yếu tố cấu thành nội dung vật chất, kỹ thuật, công nghệ,... của quá trình sản xuất, tạo thành năng lực thực tiễn cải biến giới tự nhiên của con người.

Xem chi tiết
Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là "hạt nhân" của phép biện chứng. Theo V.I.Lênin. "Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập.

Xem chi tiết