Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực

Bình chọn:
4.1 trên 49 phiếu
Câu C1 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Từ thí nghiệm trên, rút kinh nghiệm gì ?

Xem lời giải

Câu C2 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Gọi là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Cho hai lực đồng quy có độ lớn :

Xem lời giải

Bài 3 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Cho hai lực đồng quy có độ lớn

Xem lời giải

Bài 4 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn bằng nhau và từng đôi một làm thành góc (hình 13.10).Tìm hợp lực của chúng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy dùng quy tắc hình bình hành và quy tắc đa giác để tìm hợp lực của ba lực

Xem lời giải

Bài 6 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Tìm hợp lực của bốn lực đồng quy trong Hình 13.12.

Xem lời giải

Bài 7 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một chiếc mắc áo treo vào điểm chính giữa của dây thép AB. Khối lượng tổng cộng của mắc áo và áo là 3 kg (Hình 13.13).

Xem lời giải