B- Bài tập tự giải trang 21

Bình chọn:
4.7 trên 112 phiếu
Bài 1 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 9.3 SGK và cho biết rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của mỗi miền.

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học 6: Nêu cấu tạo của một tế bào lông hút. Vì sao mỗi miền hút của rễ lại có rất nhiều lông hút?

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 21 SBT Sinh học 6: Có phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 21 SBT Sinh học 6: Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây.

Xem lời giải

Bài 5 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 21 SBT Sinh học 6: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 22 SBT Sinh học 6: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có rễ chùm?

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 23 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 23 SBT Sinh học 6: Chức năng của miền chóp rễ là

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 SBT Sinh học 6: Mạch rây có chức năng

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 16,17,18 trang 24 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 16,17,18 trang 24 SBT Sinh học 6: Các cây nào sau đây đều có giác mút ?

Xem lời giải