Unit: Hello!

Bình chọn:
4.7 trên 102 phiếu
Ngữ âm - Hello! - Tiếng Anh 6

Blended consonants - Ngữ âm Unit: Hello! tiếng Anh 6 Right on!

Xem chi tiết

Project Time – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Project Time – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Greetings – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Greetings – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Numbers 1-20 – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Numbers 1-20 – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

have got (affirmative/ negative) – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Grammar: have got (affirmative/ negative) – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Family members – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Family members – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Subject personal pronouns/ Possessive adjectives - Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Subject personal pronouns/ Possessive adjectives – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Reading – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading: Friends around the world – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Ngữ pháp - Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp lý thuyết ngữ pháp Unit: Hello! tiếng Anh 6 Right on!

Xem chi tiết

Presentation Skills – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Presentation Skills – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Greetings-Introducing yourself/ others – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Greetings-Introducing yourself/ others – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Asking about telephone numbers – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Asking about telephone numbers – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

have got (interrogative & short answers) – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Grammar: have got (interrogative & short answers) – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Describing people – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Describing people – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

The verb to be – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Grammar: The verb to be – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Speaking – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Values - Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần VALUES National Pride – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Classroom language – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Classroom language – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Numbers 21-100 – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Numbers 21-100 – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Possessive case ('s - of the) – Hello! - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Grammar: Possessive case ('s - of the) – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Xem thêm