Unit 3: All about food

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Vocabulary: Food & Drinks – Vocabulary & Speaking - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary: Food & Drinks – Vocabulary & Speaking - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Speaking: Expressing likes/ dislikes – Vocabulary & Speaking - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking: Expressing likes/ dislikes – Vocabulary & Speaking - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Reading – 3a - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading – 3a. Reading - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Vocabulary: Food – 3a - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary: Food – 3a. Reading - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Speaking – 3a - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking – 3a. Reading - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Writing – 3a - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing – 3a. Reading - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Partitives – 3b - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Partitives – 3b. Grammar - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Quantifiers – 3b - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Quantifiers – 3b. Grammar - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Food preparation – 3c - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Food preparation – 3c. Vocabulary - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Countable/Uncountable nouns, a/an, some/any – 3b - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Countable/Uncountable nouns, a/an, some/any – 3b. Grammar - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Cooking tools – 3c - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Cooking tools – 3c. Vocabulary - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Intonation: Word stress - 3d - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Intonation: Word stress – 3d. Everyday English - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Giving instructions - 3d - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Giving instructions – 3d. Everyday English - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Comparative - 3e - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Comparative – 3e. Grammar - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Superlative - 3e - Unit 3 -Tiếng Anh 6

Read the table. How do we form the comparative degree of short/long adjectives?

Xem lời giải

Reading - 3f - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading - 3f. Skills - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Vocabulary: Food - 3f - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary: Food - 3f. Skills - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Speaking - 3f - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking - 3f. Skills - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Listening - 3f - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Listening - 3f. Skills - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Reading – 3. CLIL - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading – 3. CLIL - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất