Unit 5: London was great!

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Vocabulary - Unit 5 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary - Unit 5 - SGK tiếng Anh 6 - Right on

Xem lời giải

Vocabulary (Famous people & Jobs) – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary (Famous people & Jobs) – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Reading – 5a. Reading – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 5a. Reading – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Vocabulary – 5a. Reading – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – 5a. Reading – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Speaking – 5a. Reading – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 5a. Reading – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Writing – 5a. Reading – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – 5a. Reading – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Past Simple (the verb to be) – 5b. Grammar – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Past Simple (the verb to be) – 5b. Grammar – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Past Simple (regular verb) – 5b. Grammar – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Past Simple (regular verb) – 5b. Grammar – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Past Simple (irregular verb) – 5b. Grammar – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Past Simple (irregular verb) – 5b. Grammar – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Animals – 5c. Vocabulary – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Animals – 5c. Vocabulary – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

5d. Everyday English - Unit 5 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 5d. Everyday English - Unit 5 - SGK tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

5e. Grammar - Unit 5 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 5e. Grammar - Unit 5 - SGK tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Reading – 5f. Skills – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 5f. Skills – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Speaking – 5f. Skills – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 5f. Skills – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Listening – 5f. Skills – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Listening – 5f. Skills – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Writing – 5f. Skills – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – 5f. Skills – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

5. CLIL – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 5. CLIL – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Project Time 5 – Right on! 5 – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Project Time 5 – Right on! 5 – Unit 5. London was great! – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Presentation Skills – Right on! 5 – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Presentation Skills – Right on! 5 – Unit 5. London was great! – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Values – Right on! 5 – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Values – Right on! 5 – Unit 5. London was great! – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Xem thêm