Unit 1: Home & Places

Bình chọn:
4.7 trên 53 phiếu
Vocabulary: Rooms/ Places of a house - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary: Rooms/ Places of a house - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Furniture & Appliances - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Furniture & Appliances - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Reading - 1a - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading - 1a. Reading - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Vocabulary: House features - 1a - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary: House features - 1a. Reading - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Speaking & Writing - 1a - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking & Writing - 1a. Reading - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Plurals: this/ these–that/ those – 1b - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Plurals: this/ these–that/ those – 1b. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

there is/ there are - 1b - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần there is/ there are – 1b. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Places in a town – 1c - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Places in a town – 1c. Vocabulary - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Speaking - 1c - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking - 1c. Vocabulary - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Announcements & Messages in public places – 1c - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Announcements & Messages in public places – 1c. Vocabulary - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Describing your home – 1d - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Describing your home – 1d. Everyday English - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Pronunciation – 1d - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation – 1d. Everyday English - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

a/ an/ some/ any – 1e - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần a/ an/ some/ any– 1e. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Possessive case ('s/') – 1e - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Possessive case ('s/') – 1e. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Prepositions of place – 1e - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Prepositions of place – 1e. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Writing – 1e - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing – 1e. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Reading – 1f - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading – 1f. Skills - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Speaking – 1f - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking – 1f. Skills - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Listening – 1f - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Listening – 1f. Skills - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Writing – 1f - Unit 1 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing – 1f. Skills - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất