Unit 2: Every day

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Vocabulary: Daily routines/ Free time activities - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Giải Vocabulary: Daily routines/ Free time activities - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 - Right on

Xem lời giải

Speaking - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking – Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Reading – 2a – Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading – 2a. Reading – Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Speaking – 2a – Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking – 2a. Reading – Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Vocabulary: The time – 2a – Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary: The time – 2a. Reading – Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

School subjects – 2a – Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần School subjects – 2a. Reading – Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Listening & Writing – 2a – Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Listening & Writing – 2a. Reading – Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Present Simple (affirmative) – 2b – Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Present Simple (affirmative) – 2b. Grammar – Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Present Simple (negative) – 2b - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Present Simple (negative) – 2b. Grammar - Unit 1. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Prepositions of time (at, on, in) – 2b. Grammar - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Prepositions of time (at, on, in) – 2b. Grammar - Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Free-time activities - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Free-time activities – 2c. Vocabulary - Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Making invitations-Accepting/ Refusing - 2d - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Making invitations-Accepting/ Refusing - 2d. Everyday English - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Pronunciation: th /ð/, /θ/ – 2d - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation: th /ð/, /θ/ – 2d. Everyday English - Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Adverbs of frequency - 2e - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Adverbs of frequency - 2e. Grammar - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Present Simple (interrogative & short answers) - 2e - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Present Simple (interrogative & short answers) - 2e. Grammar - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Reading - 2f - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading - 2f. Skills - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Vocabulary: Free-time activities - 2f - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary: Free-time activities - 2f. Skills - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Speaking - 2f - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking - 2f. Skills - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Listening - 2f - Unit 2 - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Listening – 2f. Skills - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Reading - CLIL - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Look at the announcement. What does it advertise? What events are taking place? Listen and read to find out.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất