Unit 4: Holidays!

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Vocabulary: Seasons, months, activities - Vocabulary & Speaking - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary: Seasons, months, activities - Vocabulary & Speaking - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Vocabulary - Unit 4 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary - Unit 4 SGK tiếng Anh 6 - Right on

Xem chi tiết

Speaking - Vocabulary & Speaking - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking - Vocabulary & Speaking - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Reading – 4a - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 4a. Reading - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Vocabulary – 4a - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – 4a. Reading - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Speaking – 4a - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 4a. Reading - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Present Continuous (affirmative/negative) – 4b - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Present Continuous (affirmative/negative) – 4b. Grammar - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Present Continuous(interrogative & short answers) – 4b - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Present Continuous(interrogative & short answers) – 4b. Grammar - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Writing – 4a – Unit 4 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – 4a. Reading – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem lời giải

Prepositions of movement – 4b - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Prepositions of movement – 4b. Grammar - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Clothes/Accessories/Footwear – 4c - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Clothes/Accessories/Footwear – 4c. Vocabulary - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Speaking – 4c - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 4c. Vocabulary - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Making suggestions – 4d - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Making suggestions – 4d. Everyday English - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Object personal pronouns/Possessive pronouns – 4d - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Object personal pronouns/Possessive pronouns – 4d. Everyday English - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Intonation in exclamations – 4d - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Intonation in exclamations – 4d. Everyday English - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Be going to – 4e - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Be going to – 4e. Grammar - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Will – 4e - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Will – 4e. Grammar - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Reading – 4f - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 4f. Skills - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Vocabulary – 4f - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – 4f. Skills - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Speaking – 4f - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 4f. Skills - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất