Making suggestions – 4d. Everyday English - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Making suggestions – 4d. Everyday English - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Making suggestions

1. Complete the dialogue. Use the sentences (A-E).

(Hoàn thành hội thoại. Sử dụng câu A – E.)

A. What's wrong now?

B. Here, take mine.

C. Why don't you put on your gloves?

D. Let's ask Nat for his.

E. No problem.

 

Helen: Wow! I love it here in Moscow! The sights are amazing.

Maria: Yes, they are, but my hands are freezing.

Helen: 1) ____________

Maria: I haven't got them with me.

Helen: 2) ____________ I've always got an extra pair in my bag.

Maria: Thanks!

Helen: 3) ____________

Maria: Umm ... Helen?

Helen: 4) ____________

Maria: My head is cold, too. Have you got a hat in your bag?

Helen: No, I haven't.... I know. 5) ____________ He's always got one in his bag.

Maria: Good idea! Thanks!

Phương pháp giải:

A. What's wrong now?: Có vấn dề gì à?

B. Here, take mine.: Đây, cầm lấy cái của mình nhé.

C. Why don't you put on your gloves?: Bạn đeo găng tay vào nhé?

D. Let's ask Nat for his.: Hãy hỏi mượn cái của Nat.

E. No problem.: Không thành vấn đề.

Lời giải chi tiết:

Helen: Wow! I love it here in Moscow! The sights are amazing.

(Chà! Tôi thích nơi đây ở Moscow! Các điểm tham quan thật tuyệt vời.)

Maria: Yes, they are, but my hands are freezing.

(Đúng vậy, nhưng tay mình đang lạnh cóng.)

Helen: 1) Why don't you put on your gloves?

(Sao bạn đeo găng tay vào nhỉ?)

Maria: I haven't got them with me.

(Mình không mang theo chúng.)

Helen: 2) Here, take mine. I've always got an extra pair in my bag.

(Đây, cầm lấy cái của mình đi. Mình luôn có thêm một đôi trong túi xách của mình.)

Maria: Thanks!

(Cảm ơn!)

Helen: 3) No problem.

(Không có gì.)

Maria: Umm ... Helen?

(Ừm ... Helen này?)

Helen: 4) What's wrong now?

(Có chuyện gì vậy?)

Maria: My head is cold, too. Have you got a hat in your bag?

(Đầu tôi mình lạnh nữa. Bạn có một chiếc mũ  nào trong túi của bạn không?)

Helen: No, I haven't.... I know. 5) Let's ask Nat for his. He's always got one in his bag.

(Không, mình không có .... tôi biết mà. Hãy hỏi Nat để mượn của bạn ấy. Bạn ấy luôn có một cái trong túi xách của mình.)

Maria: Good idea! Thanks!

(Ý kiến hay đó! Cảm ơn bạn!)

Bài 2

2. Listen and check. Take roles and read the dialogue aloud.

(Nghe và kiểm tra. Đổi vai và đọc to bài hội thoại lên.)


Lời giải chi tiết:

Helen: Wow! I love it here in Moscow! The sights are amazing.

Maria: Yes, they are, but my hands are freezing.

Helen: Why don't you put on your gloves?

Maria: I haven't got them with me.

Helen: Here, take mine. I've always got an extra pair in my bag.

Maria: Thanks!

Helen: No problem.

Maria: Umm ... Helen?

Helen: What's wrong now?

Maria: My head is cold, too. Have you got a hat in your bag?

Helen: No, I haven't.... I know. Let's ask Nat for his. He's always got one in his bag.

Maria: Good idea! Thanks!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.