Hello! trang 16 & 17 - Tiếng Anh 6 - Right on!


1. Listen and repeat. 2a) Complete the dialogues with the phrases below. 2b) Listen and check. Then read the dialogue aloud. 3. Listen and repeat. 4. Make imperative sentences. Then your partner acts out what you ask him/ her to do.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn


Bài 1

Video hướng dẫn giải

Greetings

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Phương pháp giải:

- Good morning!: Chào buổi sáng

- Goodbye! / Bye!: Tạm biệt!

- Hi/ Hello!: Chào

- Good afternoon!: Chào buổi chiều

- Good evening!: Chào buổi tối

- Good night!: Chúc ngủ ngon!

Bài 2 a

Video hướng dẫn giải

Greetings – Introducing yourself/ others

(Chào hỏi – Giới thiệu chính bản thân em/ người khác)

2a) Complete the dialogues with the phrases below.

(Hoàn thành hội thoại với các cụm từ bên dưới.)

            Goodbye                    Hello                       This is                  Nice to meet you

Mrs White: 1)______________, I’m Mrs White. What’s your name?

Nat: Hello, Mrs White. My name’s Nat. 2)______________ Barry.

Mrs White: 3)______________, Barry.

Barry: Nice to meet you, too. 4)______________!

Mrs White: Bye.

Phương pháp giải:

- Good bye: Tạm biệt

- Hello: Xin chào

- This is: Đây là

- Nice to meet you: Hân hạnh được gặp bạn

Lời giải chi tiết:

1. Hello

2. This is

3. Nice to meet you

4. Goodbye

Mrs White: 1) Hello, I’m Mrs White. What’s your name?

(Xin chào, cô là Mrs White. Em tên gì?)

Nat: Hello, Mrs White. My name’s Nat. 2) This is Barry.

(Xin chào, cô White. Em tên Nat. Đây là Barry.)

Mrs White: 3) Nice to meet you, Barry.

(Rất vui được gặp em, Barry.)

Barry: Nice to meet you, too. 4) Goodbye!

(Em cũng rất vui được gặp cô ạ. Tạm biệt cô!)

Mrs White: Bye.

(Tạm biệt.)

Bài 2 b

Video hướng dẫn giải

2b) Listen and check. Then read the dialogue aloud.

(Nghe và kiểm tra. Sau đó đọc to bài hội thoại lên.)

Lời giải chi tiết:

Mrs White: Hello, I’m Mrs White. What’s your name?

Nat: Hello, Mrs White. My name’s Nat. This is Barry.

Mrs White: Nice to meet you, Barry.

Barry: Nice to meet you, too. Good bye!

Mrs White: Bye.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Classroom language

(Ngôn ngữ dùng trong lớp học)

3. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Phương pháp giải:

- listen (v): lắng nghe

- read (v): đọc

- Don’t talk, please: Vui lòng không nói chuyện!

- Close your books: Đóng sách lại.

- Open your books: Mở sách ra.

- Sit down, please: Vui lòng ngồi xuống

- Come to the board, please: Vui lòng đi lên bảng.

- Write in your notebook: Viết vào vở ghi chép

- Stand up, please: Vui lòng đứng lên.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Imperative (Câu mệnh lệnh)

 

form

example

affirmative

(khẳng định)

base form of the verbs

(dạng nguyên thể của động từ)

Open your books.

(Mở sách ra.)

negative

(phủ định)

Don’t + base form of the verbs

(Don’t + dạng nguyên thể của động từ)

Don’t open your books.

(Đừng mở sách ra.)

4. Make imperative sentences. Then your partner acts out what you ask him/ her to do.

(Viết câu mệnh lệnh. Sau đó bạn có em sẽ thực hiện điều mà em bảo bạn làm.)

Student A: Stand up, please. (Vui lòng đứng lên.)

Student B: (stands up)

Lời giải chi tiết:

Student A: Sit down, please. (Vui lòng ngồi xuống.)

Student B: (stands up)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14.

15. 

16. 

17. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Hello! trang 18 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Look at the map. Which countries are in Great Britain? Listen, read and check. 2. Read the text and complete the cities on the map. Choose one part of the UK and present it to the class. 3. Collect information about your country under the headings: country – capital city – other cities – landmarks. Present your country to the class.

 • Hello! trang 19 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Draw the map of Vietnam in your notebook and complete it with the name of the capital city and other cities/towns. Put photos of each city/town and label them. 2. Copy the headings below in your notebook. Collect information about famous landmarks in each of the cities in Exercise 1 and write it under the headings. Prepare a poster. Label the photos. 3. Use the map in Exercise 1 and your notes in Exercise 2 to present the landmarks to the class.

 • Hello! trang 14 & 15 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Listen and repeat. 2. Ask and answer as in the example. 3. Listen and repeat. 4. Listen and circle the number you hear. 5. Read the theory box. 6. Fill in the gaps with a/an or the, then circle the correct colour. Which of the words in bold contain blended consonants?

 • Hello! trang 12 & 13 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Read the table. Then look at the table and complete the sentences as in the example. 2. Correct the sentences as in the example. 3. Rewrite the sentences as in the examples. 4. Read the table. Complete the questions. Then answer them. 5. Form complete questions, then answer them as in the example. 6. Read the theory box. Then choose the correct item. 7. Write questions and answer as in the example.

 • Hello! trang 10 & 11 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Look at Ann’s family tree. Listen and repeat. 2. Look at Anna's family tree. Complete the sentences with words from Exercise 1. 3. Draw your family tree. Present your family to the class. 4. Look at the picture. Who are the girls? Listen and read the dialogue to find out. Find the words that contain blended consonants. 5. Answer the questions. 6. Listen and repeat. Which words contain blended consonants? 7. Write the names of four of your family members. Ask and answer as in the example.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí