Right on! 5 – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Project Time 5 – Right on! 5 – Unit 5. London was great! – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Project Time 5

1. Read the text. Copy and complete the table below in your notebook.

(Đọc văn bản. Sao chép và hoàn thành bảng dưới đây vào sổ tay của bạn.)

STONEHENGE

Stonehenge in the UK is about 5,000 years old. It is a monument of large stones. They are in two circles and when the sun rises on Midsummer's Day, its light shines through the centre. Over a million people visit Stonehenge each year.

Name        Place            Age              Material            Interesting facts

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đá Stonehenge

Stonehenge ở Anh khoảng 5.000 năm tuổi. Nó là một tượng đài của những tảng đá lớn. Chúng nằm trong hai vòng tròn và khi mặt trời mọc vào Ngày Hạ chí, ánh sáng của nó chiếu qua tâm. Hơn một triệu người đến thăm Stonehenge mỗi năm.

Lời giải chi tiết:

Name

(Tên)

Place

(Địa điểm)

Age

(Tuổi)

Material

(Vật liệu)

Interesting facts

(Chi tiết thú vị)

Stonehenge

UK 

(Vương quốc Anh)

5,000

Stone

(đá)

The sun on Midsummer's Day shines through the centre. Over a million visitors per year.

(Mặt trời vào ngày giữa mùa hè chiếu qua trung tâm. Hơn một triệu du khách mỗi năm.)

Bài 2

2. Choose national wonders from around the world. The students in your group decide on four. Copy the table in Exercise 1 into your notebook and make notes under the headings. Find pictures of the national wonders and create a poster

(Chọn kỳ quan quốc gia từ khắp nơi trên thế giới. Các học sinh trong nhóm của bạn quyết định chọn bốn. Chép bảng trong Bài tập 1 vào vở và ghi chú dưới các đề mục. Tìm hình ảnh về các kỳ quan quốc gia và tạo áp phích)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Presentation Skills

3. Present your national wonders to the class. Describe and compare them.

(Trình bày các kỳ quan quốc gia của bạn trước lớp. Mô tả và so sánh chúng.)

Lời giải chi tiết:

Good morning. Today I want to tell you about some famous landmarks. Perhaps you will know some of them.

The Eiffel Tower is an iron landmark in Paris. It is around 130 years old. It gets its name from the man who designed it.

The Coliseum is a stone landmark in Rome. It is almost 2,000 years old. Gladiators used to fight there.

The Sagrada Família is a stone landmark in Barcelona. It is around 140 years old and it still isn't finished.

Sigismund's Column is a granite and bronze landmark in Warsaw. It is around 370 years old and it shows King Sigismund II Vasa, who moved Poland's capital from Kraków to Warsaw in 1596.

 If you get the chance to visit them, you should. Thanks for listening.

Tạm dịch:

Buổi sáng tốt lành. Hôm nay tôi muốn kể cho bạn nghe về một số địa danh nổi tiếng. Có lẽ bạn sẽ biết một số trong số họ.

Tháp Eiffel là một cột mốc bằng sắt ở Paris. Nó đã được khoảng 130 năm tuổi. Nó được đặt tên từ người đã thiết kế ra nó.

Đấu trường La Mã là một cột mốc bằng đá ở Rome. Nó gần 2.000 năm tuổi. Các đấu sĩ từng chiến đấu ở đó.

Sagrada Família là một cột mốc bằng đá ở Barcelona. Nó đã khoảng 140 năm tuổi và vẫn chưa hoàn thành.

Sigismund's Column là một cột mốc bằng đá granit và đồng ở Warsaw. Nó đã được khoảng 370 năm tuổi và nó cho thấy Vua Sigismund II Vasa, người đã chuyển thủ đô của Ba Lan từ Kraków đến Warsaw vào năm 1596.

  Nếu bạn có cơ hội đến thăm họ, bạn nên. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Bài 4

VALUES

Responsibility (protect national wonders)

(Trách nhiệm (bảo vệ kỳ quan quốc gia))

4. Read the rules. Why do we have these rules?

(Đọc các quy tắc. Tại sao chúng tôi có những quy tắc này?)

Rules for responsible travellers

(Các quy định dành cho những du khách có trách nhiệm)

1. Don't climb on ancient ruins.

(Đừng trèo lên những di tích cổ.)

2. Don't sit on monuments to take selfies.

(Đừng ngồi trên các tượng đài để chụp ảnh tự sướng.)

3. Don't move stones at ancient sites, and don't take them away with you!

(Không di chuyển đá tại các địa điểm cổ xưa và không mang chúng đi với bạn!)

4. Never paint, write on or scratch words into old stones or buildings.

(Không bao giờ sơn, viết trên hoặc cào các từ vào đá hoặc tòa nhà cũ.)

Lời giải chi tiết:

We have these rules to protect our monuments and ancient ruins.

(Chúng tôi có những quy tắc này để bảo vệ các di tích và di tích cổ của chúng tôi.)

Bài 5

5. Think. Can you think of two other rules? Tell the class.

(Bạn có thể nghĩ ra hai quy tắc khác không? Hãy nói cho cả lớp biết.)

Lời giải chi tiết:

Don't drop litter.

(Không thả rác bừa bãi.)

Respect the local culture and traditions.

(Tôn trọng văn hóa và truyền thống địa phương.)


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí