1d. Everyday English - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on!


1a) Which is Barry's bedroom, A or B? Read through the dialogue to find out. 1b) Complete the dialogue with the sentences (A-D). Listen and check. Which words are stresses in each sentence? 2. Act out the dialogue in pairs. 3. Complete the exchanges with the phrases below. 4. Act out a dialogue similar to the one in Exercise 1 about your house and bedroom. Mind the sentence stress.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn


Bài 1 a

Video hướng dẫn giải

Describing your home

(Miêu tả ngôi nhà của em)

1a) Which is Barry's bedroom, A or B? Read through the dialogue to find out.

(Căn phòng ngủ của Barry là phòng nào, A hay B? Đọc hội thoại để tìm ra đáp án.)

Barry: Your house is awesome!

Nat: 1) ________________

Barry: It's really big. There are four bedrooms.

Nat: 2) ________________

Barry: Yes, it is. There's a bed and a desk with a computer on it.

Nat: 3) ________________

Barry: No, there isn't, but that's OK.

Nat: 4) ________________

Barry: Because there's a big park opposite my house.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: Picture B. (Bức tranh B.)

There's a bed and a desk with a computer on it.

(Có một cái bàn có ngăn kéo và trên nó có một cái máy vi tính.)

Bài 1 b

Video hướng dẫn giải

1b) Complete the dialogue with the sentences (A-D). Listen and check. Which words are stresses in each sentence?


(Hoàn thành hội thoại với các câu A-D. Nghe và kiểm tra. Những từ nào được nhấn mạnh trong mỗi câu?)

A. Why’s that? (Vì sao lại như vậy?)

B. Thanks. What's your house like? (Cảm ơn. Nhà của bạn trông thế nào?)

C. Is your room big? (Phòng của bạn có to không?)

D. Sounds nice. Is there a garden? (Nghe có vẻ hay đó. Có khu vườn không?)

Lời giải chi tiết:

1 - B

2 - C

3 - D

4 - A

Barry: Your house is awesome!

(Ngôi nhà của bạn thật tuyệt vời!)

Nat: 1) Thanks. What's your house like?

(Cảm ơn. Ngôi nhà của bạn như thế nào?)

Barry: It's really big. There are four bedrooms.

(Nó thực sự lớn. Có bốn phòng ngủ.)

Nat: 2) Is your room big?

(Phòng của bạn có lớn không?)

Barry: Yes, it is. There's a bed and a desk with a computer on it.

(Có. Có một cái giường và một cái bàn với một máy tính trên đó.)

Nat: 3) Sounds nice. Is there a garden?

(Nghe hay đấy. Có khu vườn không?)

Barry: No, there isn't, but that's OK.

(Không  có, nhưng không sao.)

Nat: 4) Why’s that?

(Tại sao vậy?)

Barry: Because there's a big park opposite my house.

(Bởi vì đối diện nhà của mình có một công viên lớn.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Act out the dialogue in pairs.

(Diễn bài hội thoại theo cặp.)

Lời giải chi tiết:

Barry: Your house is awesome!

Nat: Thanks. What's your house like?

Barry: It's really big. There are four bedrooms.

Nat: Is your room big?

Barry: Yes, it is. There's a bed and a desk with a computer on it.

Nat: Sounds nice. Is there a garden?

Barry: No, there isn't, but that's OK.

Nat: Why’s that?

Barry: Because there's a big park opposite my house.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Complete the exchanges with the phrases below.

(Hoàn thành các câu thoại với các cụm từ bên dưới.)

What's your house like?

• Is your room big?

• Is there a garage?

• Is it near a park?

1. A: What's your house like? 

   (Nhà của bạn trông thế nào?)

    B: My house is small and modern.

    (Nhà của tôi nhỏ và hiện đại.)

2. A: __________________

    B: No, there isn't, but there's a garden.

3. A: __________________

    B: No, it's small.

4. A: __________________

    B: Yes, it is.

Lời giải chi tiết:

2. A: Is it near a park

    (Nó có gần công viên không?)

    B: No, there isn't, but there's a garden.

    (Không, nhưng có một khu vườn.)

3. A: Is your room big?

    (Phòng của bạn to không?)

    B: No, it's small.

    (Không, nó nhỏ.)

4. A: Is there a garage?

    (Có nhà để xe không?)

    B: Yes, it is.

    (Có.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Act out a dialogue similar to the one in Exercise 1 about your house and bedroom. Mind the sentence stress.

(Diễn một bài hội thoại tương tự như đoạn ở bài 1 về nhà và phòng ngủ của em. Chú ý trọng âm của câu.)

Lời giải chi tiết:

A: Your house is amazing!

(Ngôi nhà của bạn thật tuyệt vời!)

B: Thanks. What's your house like?

(Cảm ơn. Ngôi nhà của bạn như thế nào?)

A: It isn’t really big but very beautiful. There are a living room, a kitchen, a bathroom, two bedrooms and a small garden.

(Nó không thực sự lớn nhưng rất đẹp. Có một phòng khách, một nhà bếp, một phòng tắm, hai phòng ngủ và một khu vườn nhỏ.)

B: Is your room big or small?

(Phòng của bạn có to hay nhỏ?)

A: It’s quite small. There's a bed, a wardrobe, a desk, a table and a bookcase.

(Nó khá nhỏ. Có một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn, một cái bàn và một cái tủ sách.)

B: Sounds lovely. Is there a garage?

(Nghe thật đáng yêu. Có nhà để xe không?)

A: No, there isn't, but that's OK.

(Không có, nhưng không sao cả.)

B: Why’s that?

(Tại sao vậy?)

A: Because my family doesn’t have a car.

(Vì gia đình mình không có ô tô.)

Pronunciation

Video hướng dẫn giải

/ɑː/, /ɔː/

Listen and tick (✓). Listen again and repeat.

(Nghe và đánh dấu. Nghe và lặp lại.)


 

/ɑː/

/ɔː/

garden

awesome

bathroom

wardrobe

small

carpet

 

 

Lời giải chi tiết:

 

/ɑː/

/ɔː/

garden /ˈɡɑːdn/

 

awesome /ˈɔːsəm/

 

bathroom /ˈbɑːθruːm/

 

wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/

 

small /smɔːl/

 

carpet /ˈkɑːpɪt/

 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu
 • 1e. Grammar - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Look at the picture. Complete the sentences (1-10). Use There is, There isn’t, There are, There aren’t, Is there, Are there and a/an, some, or any. 2. Use the words in brackets to complete the gaps as in the example. 3. Look at the drawings and say. 4. Look at the picture. Read the text and choose the correct preposition. 5. Look at the picture in Exercise 4. Ask and answer questions.

 • 1f. Skills - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on!

  1. Look at the pictures. Which of these houses are in big cities in the UK? Read and listen to find out. 2. Read the text again and decide if the sentences are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say). 3. Answer the questions. What types of houses ... 4. Present one of the different types of British homes to the class. 5. Listen and choose the correct answer (A, B or C).

 • CLIL (Maths) - Unit 1 - Tiếng Anh 6 – Right on!

  1. How can you draw a map of your bedroom? Read through to find out. 2. Read the text the complete the missing words. Listen and check. 3. Answer the questions. 4. Use the infromation in the text to draw a map of your bedroom. Present it to the class.

 • Right on! 1 - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on

  1. Look at Hugo’s dream house. Where is it? How many floors has it got? Is it big? 2. Think. What is your dream house like? Complete the table below, then draw a picture of it. How similar is it to Hugo’s? 3. Use your answers in Exercise 2 and your drawing to present your dream house to the class. 4a) Discuss the saying “My home, my castle.” 4b) Think. Complete the sentence. Use one of these words: big, beautiful, small, old, modern, cosy.

 • 1. Progress Check - Unit 1 - Tiếng Anh 6 - Right on

  1. Choose the odd word out. 2. Find the places and complete the crosswword. 3. Fill in the gaps with there is or there are. 4. Fill in the gaps with some or any. 5. Choose the correct items. 6. Fill in the gaps with this, these, that, and those. 7. Complete the dialogue with: 8. Read the text and answer the questions in your notebook.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí