Tiếng Anh 6 - Right on 4d. Evreyday English - Unit 4: Holidays!

Object personal pronouns/Possessive pronouns – 4d. Everyday English - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!


Đề bài

Object personal pronouns/ Possessive pronouns

(Đại từ đóng vai trò tân ngữ / Đại từ sở hữu)

object persoanl pronouns

me

you

him

her

it

us

you

them

possessive adjectives

my

your

his

her

its

our

your

their

possessive pronouns

mine

yours

his

hers

-

ours

yours

theirs

 Look at me! It’s my cap. It’s mine.

(Nhìn mình nè! Đây là mũ của mình. Nó là của mình.)

3. Read the table. Then choose the correct item.

(Đọc bảng. Sau đó chọn phương án đúng.)

1. My/Mine coat is blue. Her/Hers is red.

2. These aren't their/theirs shoes. They are our/ours.

3. Look at him/his. He/His is wearing my/me scarf.

4. Your/Yours socks are green. Their/Theirs are orange.

5. These aren't her/hers jeans. They are my/mine.

6. This isn't me/my hat. It's your/yours.

Lời giải chi tiết

1. My – Hers

2. their - ours

3. him – He - my

4. Your – Theirs

5. her - mine

6. my - yours

 1. My coat is blue. Hers is red.

(Áo khoác của tôi màu xanh lam. Của cô ấy màu đỏ.)

2. These aren't their shoes. They are ours.

(Đây không phải là giày của họ. Nó là của chúng ta.)

3. Look at him. He is wearing my scarf.

(Nhìn anh ấy kìa. Anh ấy đang quàng khăn của tôi.)

4. Your socks are green. Theirs are orange.

(Tất của bạn màu xanh lá cây. Của họ màu da cam.)

5. These aren't her jeans. They are mine.

(Đây không phải là quần jean của cô ấy. Nó là của tôi.)

6. This isn't my hat. It's yours.

(Đây không phải là mũ của tôi. Nó là của bạn.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu