Speaking – 5f – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 5f. Skills – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

5. Fill in the gaps with main, give, birthday, guided, real and sleeping. Use the collocations to make sentences based on the text

(Điền vào các khoảng trống với main, give, birthday, guided, real và sleeping. Sử dụng các cụm từ để tạo câu dựa trên văn bản)

1. ________________________life

2._______________________ present

3_________________________galleries

4. ________________________ bags

5.________________________tour

6. _________________________ a talk

Lời giải chi tiết

1. real life

(cuộc sống thực)

2. birthday present

(quà sinh nhật)

3. main galleries

(phòng trưng bày)

4. sleeping bags

(túi ngủ)

5. guided tour

(chuyến tham quan)

6. give a talk

(đưa ra một bài nói)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí