Animals – 5c. Vocabulary – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Animals – 5c. Vocabulary – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Animal (động vật)

1. Look at the picture. Listen and repeat

(hãy nhìn vào bức tranh, nghe và đọc lại)

Bài 2

2. Which of these animals are pets? wild animals?

(trong những con vật dưới đây con nào là vật nuôi ? con vật nào là động vật hoang dã?)

A giraffe isn’t a pet

(con hươu cao cổ không phải là vật nuôi)

A cat is a pet.

(con mèo là vật nuôi)


Phương pháp giải:

-          parrot (n) : con vẹt

-          giraffe (n): con hươu cao cổ

-          cat (n): con mèo

-          snake (n) con rắn

-          horse (n): con ngựa

-          rabbit (n) con thỏ

-          lion (n): con sư tử

-          elepant (n): con voi

-          duck (n): con vịt

-          wild animal : động vật hoang dã

Lời giải chi tiết:

  1. parrot is a pet (con vẹt là vật nuôi)
  2. Parrot is a wild animal (con vẹt là động vật hoang dã)
  3. snake isn’t a pet (con rắn không phải là vật nuôi)
  4. horse is a pet (con ngựa là vật nuôi)
  5. horse is a wild animal (con ngựa là động vật hoang dã)
  6. rabbit is’t a pet (con thỏ không phải vật nuôi)
  7. lion is a wild animal.(con sư tử là động vật hoang dã)
  8. elepant isn’t a pet (con voi không phải là vật nuôi)
  9. duck is a pet. (con vịt là vật nuôi) 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: