Tiếng Anh 6 - Right on Numbers 1-100 & a/an-the - Unit: Hello!

Asking about telephone numbers – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!


Đề bài

Asking about telephone numbers

(Hỏi số điện thoại)

2. Ask and answer as in the example.

(Hỏi và trả lời như ví dụ.)

A: What’s your telephone number?

(Số điện thoại của bạn là gì?)

B: It’s two-six-five-oh-eight-two-seven-eight.

(26508278.)

Lời giải chi tiết

A: What’s your telephone number?

(Số điện thoại của bạn là gì?)

B: It’s double-five-two-four-three-oh-eight-nine.

(55243089.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Numbers 1-100 & a/an-the - Unit: Hello!