Tiếng Anh 6 - Right on Lý thuyết - Unit: Hello!

Ngữ âm - Unit: Hello! - Tiếng Anh 6 - Right on!


Blended consonants - Ngữ âm Unit: Hello! tiếng Anh 6 Right on!

I. Định nghĩa

Khi có hai phụ âm kết hợp với nhau và mỗi phụ âm tạo ra âm thanh riêng, nó được gọi là phụ âm kép.

II. Ví dụ 

/bl/

black, blow, blue,…

/cl/

clam, clap, close,…

/fl/

flat, flip, flute,…

/gl/

glad, glow, glue,…

/pl/

plan, play, plug,…

/sl/

slam, sled, slop,…

/br/

brown, bright, brother,…

/cr/

crab, crow, cry,…

/dr/

draw, drop, dry,…

/fr/

frog, friend, from,…

/gr/

grow, grab, gray,…

/pr/

pray, pride, price,…

/tr/

train, tray, tree,…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lý thuyết - Unit: Hello!