Numbers 1-20 – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Numbers 1-20 – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Numbers 1 – 20 (Số đếm 1 - 20)

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


1 – one

2 – two

3 – three

4 – four

5 – five

6 – six

7 – seven

8 – eight

9 – nine

10 – ten

11 – eleven

12 – twelve

13 – thirteen

14 – fourteen

15 – fifteen

16 – sixteen

17 – seventeen

18 – eighteen

19 – nineteen

20 – twenty


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí