Describing people – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Describing people – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Describing people 

(Miêu tả người)

Bài 4

4. Look at the picture. Who are the girls? Listen and read the dialogue to find out. Find the words that contain blended consonants.

(Nhìn ảnh. Những bạn nữ này là ai? Nghe và đọc bài hội thoại để tìm ra đáp án. Tìm các từ có chứa phụ âm kép.)


Barry: Hi, Nat. How are you?

Nat: Hi, Barry. I'm great, thanks. And you?

Barry: Not bad. Hey, who's that girl over there?

Nat: Who? ... The tall thin one?

Barry: No, that's my cousin Jessica. The short one.

Nat: Oh, that's my friend Mary.

Barry: Where's she from?

Nat: Australia. She's Australian.

Barry: How old is she?

Nat: She's 11. Come on, let's go and say hello.

Barry: Cool!

Phương pháp giải:

- thin >< plump (a): gầy >< béo (mập)

- young >< old (a): trẻ >< già

- short >< tall (a): thấp >< cao

Tạm dịch hội thoại:

Barry: Chào, Nat, bạn khỏe không?

Nat: Chào, Barry. Mình khỏe lắm, cảm ơn. Còn bạn thì sao?

Barry: Không tệ. Ê, cô gái kia là ai vậy?

Nat: Ai? ... Người cao gầy à?

Barry: Không, đó là Jessica, em họ của mình.

Nat: Ồ, đó là Mary, bạn của mình.

Barry: Cô ấy đến từ đâu?

Nat: Úc, cô ấy là người Úc.

Barry: Cô ấy bao nhiêu tuổi?

Nat: Cô ấy 11 tuổi. Nào, chúng ta đến và chào hỏi nhé.

Barry: Được thôi!

Lời giải chi tiết:

- The tall thin girl is Jessica. She is Barry’s counsin.

(Cô gái cao và gầy là Jessica. Cô ấy là em họ của Barry.)

- The short girl is Mary. She is Nat’s friend.

(Cô gái thấp bé là Mary. Cô ấy là bạn của Nat.)

Words that contain blended consonants: great /gr/; friend /fr/, /nd/; Australian /str/.

(Các từ có chứa phụ âm kép: great /gr/; friend /fr/, /nd/; Australian /str/.)

Bài 5

5. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. Who is Barry’s cousin?

(Em họ của Barry là ai?)

2. Where is Mary from?

(Mary từ đâu đến?)

3. How old is Mary?

(Mary bao nhiêu tuổi?)

Lời giải chi tiết:

1. Barry’s cousin is Jessica.

(Em họ của Barry là Jessica.)

2. Mary is from Australia.

(Mary đến từ Úc.)

3. Mary is 11.

(Mary 11 tuổi.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.