Lý thuyết bé hơn, dấu < (toán lớp 1)

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Dấu bé hơn.

          

               

1  < 2                              2 < 3

Một bé hơn hai                  hai bé hơn ba.

Các bài liên quan