Bài 1 trang 82 SBT sử 10


Đề bài

1. Ý nào không đúng về điều kiện thuận lợi cho kinh tế nông nghiệp của nước ta phục hồi và phát triển đầu thế kỉ X?

A. Đất nước được độc lập, tự chủ.

B. Công cuộc khai phá đất hoang, mở rộng ruộng đồng được đẩy mạnh.

C. Nhà nước phong kiến có những chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp.

D. Lãnh thổ đất nước mở rộng, hình thành Đàng Trong, Đàng Ngoài.

2. Chức quan chăm lo việc đắp đê thời Trần là

A. Hà đê sứ.          C. Quốc công tiết chế.

B. Tể tướng.          D. Thái uý.

3. Ruộng đất công làng xã thời Lê được phân chia theo chế độ

A. điền trang.                 C. quân điền.

B. lộc điền.                     D. đồn điển.

4. Các xưởng thủ công do Nhà nước tổ chức và quản lí trong các thế kỉ XI - XV gọi là

A. đồn điền.                    C. quân xưởng.

B. quan xưởng.              D. Quốc tử giám.

5.  Người chế tạo ra súng thần cơ thế kỉ XV là

A. Hồ Quý Ly.

B. Hồ Hán Thương.

C. Hồ Nguyên Trừng.

D. Nguyễn Trãi.

6. Biểu hiện sự phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp trong các thế kỉ X - XV là

A. hệ thống chợ làng phát triển.

B. sự phong phú của các mặt hàng mĩ nghệ.

C. sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống.

D. sự ra đời của đô thị Thăng Long.

7. Ở miền Bắc có những làng gốm sứ cổ truyền như:

A. Huê Cầu, Bát Tràng, Vân Nội.

B. Bát Tràng, Chu Đậu, Thổ Hà.

C. Nội Duệ, Đa Ngưu, Đông Hồ.

D. Bát Tràng, Hương Canh, Huê Cầu.

8. Trong các thế kỉ X – XV, một đô thị lớn ở nước ta với nhiều phường thủ công, buôn bán là

A. Phố Hiến.                 C. Thăng Long.

B. Hội An.                     D. Vân Đồn.

9. Việc giao lưu buôn bán trong nước ở các thế kỉ X - XV chủ yếu diễn ra tại

A. cửa sông Bạch Đằng.

B. các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa.

C. các làng nghề thủ công.

D. vùng biên giới Việt - Trung.

10. Việc trao đổi hàng hoá với thương nhân nước ngoài trong các thế kỉ X - XV chủ yếu diễn ra tại các vùng cảng như:

A. Vân Đồn, Lạch Trường, Cần Hải, Hội Thống, Thị Nại.

B. Đà Nắng, Hội An, Hải Phòng, Vân Đồn.

C. Vân Đồn, Hội An, Đà Nang, Thị Nại.

D. Vân Đồn, Lạch Trường, Cửa Tùng, Cửa Việt.

11. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của thương nghiệp thế kỉ X - XV là

A. các chính sách khuyến khích thương nghiệp phát triển của nhà nước phong kiến Đại Việt.

B. những hoạt động tích cực của thương nhân nước ngoài tại Thăng Long.

C. sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp trong hoàn cảnh đất nước độc lập, thống nhất.

D. năm 1149, nhà Lý cho xây dựng trang Vân Đồn thành bến cảng để buôn bán và trao đổi hàng hoá với nước ngoài.

12. Sang thời Lê, ngoại thương giảm sút là do

A. Nhà nước không chủ trương mở rộng giao lưu với thương nhân nước ngoài.

B. Tính chất tự cấp, tự túc của nền kinh tế

C. Chính sách trọng nông ức thương của nhà nước phong kiến

D. Tất cả các lý do trên.

13. Ý nào không phản ánh đúng về sự phát triển của thương nghiệp nước ta trong các thế kỉ X - XV?

A. Xuất hiện các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa ở nhiều nơi.

B. Ở các chợ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu buôn bán nhiều loại sản phẩm.

C. Quan hệ buôn bán giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài diễn ra sôi nổi.

D. Thời Lê sơ, 36 phố phường vừa buôn bán, vừa làm thủ công trở nên phồn thịnh.

14. Câu ca dao dưới đây phản ánh tình hình kinh tế nước ta phát triển dưới triều đại nào?

“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”

A. Triều Lý                  C. Triều Lê sơ 

B. Triều Trần               D. Triều Hồ

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp

Lời giải:

Điều kiện thuận lợi cho kinh tế nông nghiệp của nước ta phục hồi và phát triển đầu thế kỉ X là đất nước được độc lập, tự chủ, công cuộc khai phá đất hoang, mở rộng ruộng đồng được đẩy mạnh, nhà nước phong kiến có những chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp.

Chọn: D

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp

Lời giải:

Chức quan chăm lo việc đắp đê thời Trần là Hà đê sứ. 

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp

Lời giải:

Ruộng đất công làng xã thời Lê được phân chia theo chế độ quân điền.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phát triển thủ công nghiệp

Lời giải:

Các xưởng thủ công do Nhà nước tổ chức và quản lí trong các thế kỉ XI - XV gọi là quân xưởng.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phát triển thủ công nghiệp

Lời giải:

Người chế tạo ra súng thần cơ thế kỉ XV là Hồ Nguyên Trừng.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phát triển thủ công nghiệp

Lời giải:

Biểu hiện sự phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp trong các thế kỉ X - XV là sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống.

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phát triển thủ công nghiệp

Lời giải:

Ở miền Bắc có những làng gốm sứ cổ truyền như: Bát Tràng, Chu Đậu, Thổ Hà.

Chọn: B

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 3. Mở rộng thương nghiệp

Lời giải:

Trong các thế kỉ X - XV, một đô thị lớn ở nước ta với nhiều phường thủ công, buôn bán là Thăng Long.

Chọn: C

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 3. Mở rộng thương nghiệp

Lời giải:

Việc giao lưu buôn bán trong nước ở các thế kỉ X - XV chủ yếu diễn ra tại các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa.

Chọn: B

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 3. Mở rộng thương nghiệp

Lời giải:

Việc trao đổi hàng hoá với thương nhân nước ngoài trong các thế kỉ X - XV chủ yếu diễn ra tại các vùng cảng như: Vân Đồn, Lạch Trường, Cần Hải, Hội Thống, Thị Nại.

Chọn: A

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 3. Mở rộng thương nghiệp

Lời giải:

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của thương nghiệp thế kỉ X - XV là sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp trong hoàn cảnh đất nước độc lập, thống nhất.

Chọn: C

Câu 12

Phương pháp: Xem lại mục 3. Mở rộng thương nghiệp

Lời giải:

Sang thời Lê, ngoại thương giảm sút là do nhà nước không chủ trương mở rộng giao lưu với thương nhân nước ngoài.

Chọn: A

Câu 13

Phương pháp: Xem lại mục 3. Mở rộng thương nghiệp

Lời giải:

Sự phát triển của thương nghiệp nước ta trong các thế kỉ X - XV: xuất hiện các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa ở nhiều nơi, ở các chợ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu buôn bán nhiều loại sản phẩm, quan hệ buôn bán giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài diễn ra sôi nổi.

Chọn: D

Câu 14

Phương pháp: Xem lại mục 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp

Chọn: C

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 84 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 84 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy xác định dữ liệu cho sẵn dưới đây thuộc về triều đại nào

 • Bài 3 trang 84 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 84 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước những thông tin đúng về tình hình

 • Bài 4 trang 85 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 85 sách bài tập Lịch sử 10. Sự xuất hiện của các làng chuyên làm nghề thủ công nói lên điều gì?

 • Bài 5 trang 85 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 85 sách bài tập Lịch sử 10. Ở địa phương nơi em sống có những nghề thủ công truyền thống nào

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.