Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đề bài

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Trong cơ thể sống, các nguyên tố phổ biến là

A. C, H, O, N, P, Ca.         

B. C, H, N, Ca, K, S.

C. C. O, N, C, Cl, Mg, S.       

D. C, H, O, Ca, K, P.

Câu 2. Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ

A. liên kết peptit.

B. liên kết hiđrô.

C. liên kết đisunphua.

D. liên kết cộng hoá trị

Câu 3. Liên kết este giữa 2 nuclêôtit là liên kết được hình thành giữa

A. nhóm OH vị trí 5' của đường ở nuclêôtĩt trước với nhóm phôtphat nuclêôtit sau.

B. nhóm OH vị trí 3' của đường ở nuclêôtit trước với nhóm phôtphat của nuclêôtit sau.

C. nhóm OH ở vị trí 3' và nhóm OH ở vị trí 5'.

D. nhóm OH vị trí 3' của đường ở nuclêôtit trước với gốc R ở nuclêôtit sau.

Câu 4. Trong các nguyên tố sau, nguyên tố chiếm hàm lượng nhỏ nhất trong cơ thể người là

A. nitơ.           B. cacbon.       

C. hiđrô.         D. phôtpho.

Câu 5. Tỉ lệ 3 nguyên tố C, H, O trong lipit

A. Khác 1: 2: 1         B. Khác 2: 1: 1

C. Bằng 1: 2: 1         D. Bằng 1: 1: 2

Câu 6. Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.                     B. Prôtêin.              

C. Xenlulôzơ             D. Mỡ.

Câu 7. Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

A. ADN.                         B. Prôtêin.   

C. Cacbohiđrat.             D. Lipit.

Câu 8. Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.                      B. Prôtêin.       

C. Xenlulôzơ              D. Mỡ.

Câu 9. Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.                      B. Prôtêin. 

C. Xenlulôzơ              D. Mỡ.

Câu 10. Khi các liên kết hiđrô trong phân tử prôtêin bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian của prôtêin ít bị ảnh hưởng nhất là

A. bậc 1.                      B. bậc 2.

C. bậc 3.                      D. bậc 4.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

B

D

A

B

A

A

C

A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài