Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Đại số 6

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Nếu \(x\;  \vdots\;  4\) và \(y \;\vdots\; 6\) thì \(x+y\) chia hết cho

A. 4 ;      B. 6 ;         C. 10 ;        D. 2 ;

Câu 2. (8 điểm) Điền vào chỗ trống các dấu\(\left( { > , < , = } \right)\) thích hợp:

a) \({12^3}{.7....4^3}{.3^4}\) ;                      

b) \({5^3}{.6^2}{....30^3}\) ;

c) \({14^{12}}{....14^{11}} + 100\) ;               

d) \({12^2}{....2^{12}}\) .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1.Ta thấy x, y cùng chia hết cho 2 

2, Sử dụng: \({\left( {a.b} \right)^n} = {a^n}.{b^n}\)

Lời giải chi tiết

Câu 1. Chọn D. 2.

Câu 2.

a)\({12^3}.7 > {4^3}{.3^4}\) ;                         

b)\({5^3}{.6^2} < {30^3}\) ;

c)\({14^{12}} > {14^{11}} + 100\) ;                   

d)\({12^2} < {2^{12}}\) .

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí