Chương 3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 40 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 44 kết hợp nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 41 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung bài học kết hợp quan sát hình 45 trong SGK, em hãy cho biết ý nghĩa của bức ảnh bên

Xem lời giải

Bài 3 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 41 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung bài học kết hợp quan sát hình 46 trong SGK, em hãy cho biết ý nghĩa của bức ảnh bên

Xem lời giải

Bài 4 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 41 tập bản đồ Sử 12. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án dưới đây

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 47 trong SGK kết hợp với nội dung bài học

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 43 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 48 trong SGK và kết hợp với nội dung bài học

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 44 tập bản đồ Sử 12. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 44 tập bản đồ Sử 12. Chủ trương của Đảng ta trong việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 44 tập bản đồ Sử 12. Lí do Đảng và Chính phủ ta quyết định chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 45 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 50 trong SGK và kết hợp với nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 7 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 7 trang 45 tập bản đồ Sử 12. Các sự kiện lịch sử chính trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp, từ 19 – 12 – 1946 đến hết chiến dịch Biên giới thu – đông 1950

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 46 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 51 trong SGK kết hợp với nội dung bài học

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 47 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 52 và nội dung SGK, hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 47 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung bài học, em hãy hoàn thành bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 1 trang 48 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 48 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 48 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 53 trong SGK và kết hợp với nội dung bài học

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 48 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào lược đồ, nêu nhật xét về hình thái chiến trường Đông Dương 1953 – 1954

Xem lời giải

Bài 4 trang 49 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 49 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 54 trong SGK và kết hợp với nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 5 trang 49 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 49 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào lược đồ, hãy tóm tắt diễn biến và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Xem lời giải

Bài 6 trang 50 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 50 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 56 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất