Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 47 trong SGK kết hợp với nội dung bài học

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 43 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 48 trong SGK và kết hợp với nội dung bài học

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 44 tập bản đồ Sử 12. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 44 tập bản đồ Sử 12. Chủ trương của Đảng ta trong việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 44 tập bản đồ Sử 12. Lí do Đảng và Chính phủ ta quyết định chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 45 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 50 trong SGK và kết hợp với nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 7 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 7 trang 45 tập bản đồ Sử 12. Các sự kiện lịch sử chính trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp, từ 19 – 12 – 1946 đến hết chiến dịch Biên giới thu – đông 1950

Xem lời giải