Chương 4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 50 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 50 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 57 trong SGK và nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 51 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 58 trong SGK và nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 51 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 59, 60 trong SGK kết hợp nội dung bài học và hiểu biết

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 52 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 61 trong SGK và kết hợp nội dung bài học, em hãy hoàn thành

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 52 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 63 trong SGK và nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 6 trang 53 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 53 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 64, 65 trong SGK kết hợp nội dung bài học và hiểu biết

Xem lời giải

Bài 7 trang 53 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 7 trang 53 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 66 và nội dung SGK kết hợp với hiểu biết của bản thân, em hãy

Xem lời giải

Bài 8 trang 54 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 8 trang 54 tập bản đồ Sử 12. Hoàn thành bảng dưới đây, để thấy được thành tựu chủ yếu về kinh tế-xã hội

Xem lời giải

Bài 1 trang 54 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 54 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 69 trong SGK và kết hợp với nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 55 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, em hãy hoàn thành bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 55 tập bản đồ Sử 12. Trình bày mối liên hệ giữa nội dung các bức hình 69, 70, 71 trong SGK

Xem lời giải

Bài 4 trang 55 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 55 tập bản đồ Sử 12. Thành tích của quân dân miền Bắc (trên lĩnh vực sản xuất- làm nghĩa vụ

Xem lời giải

Bài 5 trang 56 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 56 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 76 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 57 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 78 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 57 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung và hình 79 trong SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 58 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 82 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy đánh dấu X

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 58 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 83 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy trình bày

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất