Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 12 Bài 1 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 35 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế xã hội nước ta trong những năm 1939 – 1945

Xem chi tiết

Bài 2 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 12 Bài 2 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 36 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 35 kết hợp nội dung SGK, em hãy

Xem chi tiết

Bài 3 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 12 Bài 3 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 36 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 36 kết hợp nội dung SGK, em hãy

Xem chi tiết

Bài 4 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 12 Bài 4 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 37 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 37 kết hợp nội dung SGK, em hãy

Xem chi tiết

Bài 5 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 12 Bài 5 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 37 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 39 kết hợp nội dung SGK và kiến thức bản thân, em hãy cho biết bức ảnh nói đến sự kiện lịch sử nào? Kể tên nhân vật nổi tiếng trong bức ảnh đó

Xem chi tiết

Bài 6 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 12 Bài 6 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 37 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 40 kết hợp nội dung SGK, em hãy làm rõ Khu Giải phóng Việt Bắc ở lược đồ bên bằng cách

Xem chi tiết

Bài 7 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 12 Bài 7 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 7 trang 38 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 41 kết hợp nội dung SGK, em hãy

Xem chi tiết

Bài 8 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 12 Bài 8 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 8 trang 38 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 43 kết hợp nội dung SGK, em hãy

Xem chi tiết

Bài 9 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 12 Bài 9 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 9 trang 38 tập bản đồ Sử 12. Hãy đánh dấu X vào ô trống ý đúng, trong những phương án dưới đây

Xem chi tiết

Bài 10 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 12 Bài 10 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 10 trang 40 tập bản đồ Sử 12. Nối các ô thời gian với các ô nội dung sự kiện, sao cho đúng

Xem chi tiếtHỏi bài