Chương II. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bình chọn:
4.8 trên 52 phiếu
Giá trị thực tiễn

Từ những năm 20 của thế kỷ XX cho đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh đã thực sự soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Có được điều đó là do tư tưởng của Người, bao gồm hệ thống những quan điểm đúng đắn về chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, phản ánh đúng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, nhiệt thành của toàn thể dân tộc.

Xem chi tiết

Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh có cội nguồn sâu xa từ những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam; tiếp thu lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là lý luận cách mạng không ngừng của c.Mác và V.I. Lênin

Xem chi tiết

Khái niệm và hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh

Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh lần đầu tiên được sử dụng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam (1991) và ngày càng được xác định rõ hơn. Đại hội lần thứ XI của Đảng (2011) chỉ rõ: \\"Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

Xem chi tiết

Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam: Hồ Chí Minh chỉ rõ: Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930.

Xem chi tiết

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc còn nhỏ lấy tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19/5/1890, trong một gia đình trí thức phong kiến yêu nước tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Người lớn lên khi dân tộc Việt Nam mất độc lập, tự do, nhân dân lầm than, nô lệ, đang rên xiết dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

Xem chi tiết

Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là tư tưởng cơ bản nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Đó là chiến lược tập hợp mọi lực lượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn trong đấu tranh cách mạng để giành thắng lợi:

Xem chi tiết

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh chuẩn bị hành trang để đi tìm đường cứu nước: Tiếp thu văn hoá dân tộc, văn hoá phương Đông, nhất là Nho giáo; giáo dục ở trường; tiếp xúc với các tư tưởng tiến bộ của văn hoá Pháp; tham gia các phong trào cách mạng, v.v... Từ đó, Người quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước .

Xem chi tiết

Tư tưởng về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Nhà nước của dân là Nhà nước trong đó dân là chủ; dân là người có địa vị cao nhất, có quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Nước ta là nước dân chủ; bao nhiêu quyền hạn là của dân; quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

Xem chi tiết

Hãy nêu quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?

Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà sắc, thân sinh của Người là một nhà nho cấp tiến, có lòng yêu nước thương dân sâu sắc. Tấm gương lao động cần cù, ý chí nho yêu nước, gần gũi với nhân dân. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh kiên cường vượt qua gian khổ để đạt được mục tiêu, đặc biệt là tư tưởng thân dân

Xem lời giải

Tư tưởng về văn hoá và đạo đức

Hồ Chí Minh hiểu văn hoá theo ba nghĩa: Theo nghĩa hẹp nhất, văn hoá là dân trí, trình độ học vấn của dân cư; theo nghĩa hẹp, văn hoá là một bộ phận của đời sống xã hội, thuộc lĩnh vực tinh thần, có quan hệ chặt chẽ với các lĩnh vực khác như kinh tế, chính trị

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất