Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu xây dựng xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

a)Phát huy truyền thống yêu nước, “trung với nước, hiếu với dân ”

Trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu xây dựng xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tôn trọng nhân dân, kính yêu nhân dân; có ý thức giữ gìn khối đoàn kết toàn dân tộc. Mở rộng và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh với âm mưu hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện tối những nội dung tu dưỡng và rèn luyện của học sinh trung cấp chuyên nghiệp như đã nêu ở phần trên. Tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội; sẵn sàng đóng góp sức mình cho xây dựng và bảo vệ đất nước.

b) Phát huy truyền thống nhân ái của con người Việt Nam mới

Nhân ái là truyền thống nổi bật của dân tộc Việt Nam. Người thanh

niên, học sinh phát huy truyền thống nhân ái của con người Việt Nam, xây dựng tình thương yêu với nhân dân, với người lao động trong xã hội.

Thương yêu con người phải tin vào con người để đoàn kết trong nhà trường, lớp học. Có lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ; kính thầy, yêu bạn và với mọi người, cần rèn luyện ý thức tự rèn luyện, nghiêm khắc với chính mình, khoan dung, độ lượng với người khác.

Thương yêu con người là có sự cảm thông, chia sẻ trước những khó khăn, hoạn nạn của người khác; giúp cho mỗi người, những lúc bình thường, cả khi họ mắc sai lầm, khuyết điểm để họ cố gắng sửa chữa ngày càng tiến bộ hơn.

Tham gia tụ nguyện và tích cực các hoạt động vì cộng đồng như các hoạt động từ thiện, hiến máu nhân đạo, ủng hộ giúp đỡ người nghèo...

c)  Rèn luyện phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”

Thanh niên học sinh cần xác định cho mình động cơ, thái độ học tập đúng đắn; tích cực, siêng năng, say sưa học tập nắm vững kiến thức chuyên môn, rèn luyện tay nghề, kỹ năng thực hành.

Chú trọng học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng. Học tập và làm việc có kế hoạch, có phương pháp khoa học để mang lại hiệu quả cao.

Nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ; chống thói lười biếng, ngại khó, ngại khổ, dựa dẫm. Chống tư tưởng bình quân chủ nghĩa trong học tập, rèn luyện.

Nhận thức đầy đủ và thực hành tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi, trong việc nhở lẫn việc to. Tiết kiệm trong chỉ tiêu, quý trọng và sử dụng tiền bạc. Tôn trọng, giữ gìn của công; phê phán những hành vi ăn chơi, đua đòi, lãng phí.

Rèn luyện tính trung thực, thẳng thắn, thật thà trong học tập, trong thi cử và trong cuộc sống. Có quan hệ đúng mực trong quan hệ với thầy cô, bạn bè và mọi người, không kiêu ngạo, xu nịnh hay đe nẹt người khác. Có thái độ khiêm tốn, tích cực học hỏi, cầu tiến bộ.

Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Tôn trọng lẽ phải, làm theo lẽ phải. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, không bao che, dung túng cho khuyết điểm của mình, của bạn, không kéo bè, kéo cánh chia rẽ nội bộ.

d)   Có tinh thần quốc tế trong sáng

Xây dựng lòng tự hào dân tộc chân chính đi đôi với tôn trọng các dân tộc khác. Biết lên án các cuộc chiến tranh xâm lược, phi nghĩa, chống lại sự can thiệp thô bạo từ bên ngoài vào công việc nội bộ của mỗi nước.

Nhận thức sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng là giữ vững độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đổi tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.

Nhận thức nhiệm vụ đối ngoại hiện nay là giữ vững môi trường hoà bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Tùy theo khả năng có những đóng góp, ủng hộ giúp đỡ nhân dân các nước bị thiên tai, khó khăn qua các phong trào do nhà trường và các đoàn thể trong nước phát động.

Nâng cao nhận thức về bạn và về thù, về đối tác và đối tượng trong giai đoạn hiện nay. Chống tâm lý tự ti dân tộc, tâm lý sùng ngoại, sính ngoại.


Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu