Vai trò của chủ nghĩa Mác- Lênin và ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin

Bình chọn:
4.3 trên 33 phiếu
  • Vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin

    Vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin

    Chủ nghĩa Mác - Lênin gồm ba bộ phận: Triết học, Kinh tế chính trị học và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Mỗi bộ phận đóng vai trò khác nhau trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội con người.

  • Ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin

    Ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin

    Học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin giúp chúng ta từng bước xây dựng và hình thành thế giới quan khoa học, có phương pháp tiếp thu một cách hiệu quả lý luận mới, những thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, có niềm tin vào sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, có cơ sở khoa học chống lại tư tưởng lạc hậu, phản động.