Khái niệm và đối tượng học tập

Bình chọn:
4.9 trên 90 phiếu
  • Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu, học tập

    Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu, học tập

    Đối tượng môn học Giáo dục chính trị là những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước và con đường, phương pháp để thực hiện các nội dung đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  • Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu môn học

    Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu môn học

    Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: Chính trị là toàn bộ những hoạt động có liên quan đến các mối quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các tầng lóp xã hội, mà cốt lõi là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ nội dung hoạt động của Nhà nước.