Đường lối cách mạng của Đảng thời kỳ trước đổi mới năm 1986

Bình chọn:
4.8 trên 72 phiếu
 • Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945)

  Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945)

  ương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930); Luận cương Chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10/1930), Văn kiện Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (3/1935) và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa I, đặc biệt là Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì

 • Đường lối cách mạng Việt Nam ( 1945 - 1975)

  Đường lối cách mạng Việt Nam ( 1945 - 1975)

  Từ tháng 9/1945, chính quyền cách mạng được thiết lập trên cả nước nhưng ở tình thế hiểm nghèo trước giặc đói, giặc dốt và nguy hiểm nhất là giặc ngoại xâm. Với chủ trương kiên quyết, khéo léo, mềm dẻo, Đảng đã đưa đất nước vượt qua thử thách hiểm nghèo, củng cố thành quả cách mạng tháng Tám.

 • Đường lối cách mạng Việt Nam (1975 - 1986)

  Đường lối cách mạng Việt Nam (1975 - 1986)

  Đại hội IV (12/1976) và Đại hội V của Đảng (3/1982) thông qua đường lối chung, đường lối kinh tế, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng và tiếp tục bầu ông Lê Duẩn là Tổng Bí thư Đảng.