Chương V: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

Bình chọn:
4.8 trên 95 phiếu
Lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh

Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân

Xem chi tiết

Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đạo đức là một dạng ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ xã hội.

Xem chi tiết

Người công dân tốt và tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt

Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Người công dân tốt là người thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định.

Xem chi tiết

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu xây dựng xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xem chi tiết

Người lao động tốt

Về độ tuổi lao động, Bộ luật Lao động hiện hành quy định đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ. Luật Lao động quy định: lao động chưa thành niên là người lao động đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuôi; người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất