Đường lối đổi mới toàn diện đất nước (từ 1986 đến nay)

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu
  • Khái quát tiến trình đổi mới (từ 1986 đến nay)

    Khái quát tiến trình đổi mới (từ 1986 đến nay)

    Đại hội nhận định, 5 năm qua cách mạng nước ta diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những thuận lợi nhưng có nhiều khó khăn phức tạp. Nhân dân ta khắc phục khó khăn đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng tình hình kinh tế - xã hội đang có những khó khăn gay gắt.

  • Đường lối đổi mới trên các lĩnh vực

    Đường lối đổi mới trên các lĩnh vực

    V.I.Lênin khẳng định: “Cơ sở kinh tế duy nhất có thể có được của chủ nghĩa xã hội là nền đại công nghiệp cơ khí. Ai quên điều đó, người đó không phải là người cộng sản.