CHƯƠNG 7. SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Bình chọn:
4.3 trên 43 phiếu
Mục I,II trang 115,116 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I,II Các hình thức di chuyển, Sự tiến hóa cơ quan di chuyển trang 115,116 VBT Sinh học 7: Kẻ từng mũi tên cho từng đại diện theo như mẫu hình 53.1

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 116 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 116 VBT Sinh học 7: Hãy điền tên các đại diện động vật vào bảng sau sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 116 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 116 VBT Sinh học 7: Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.

Xem lời giải

Mục trang 117 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục trang 117 Vở bài tập Sinh học 7: Lựa chọn những câu trả lời thích hợp điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Câu hỏi trang 118 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi trang 118 VBT Sinh học 7: Nêu sự phân hóa và chuyên hóa một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật

Xem lời giải

Mục I,II,III trang 119,120 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I,II,III Sinh sản vô tính, Sinh sản hữu tính, Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính trang 119,120 VBT Sinh học 7: Hãy cho biết ở Động vật không xương sống, những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi hoặc mọc chồi.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 120 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 120 VBT Sinh học 7: Hãy kể tên các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó. Em hãy điền các thông tin còn thiếu vào các chỗ trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Mục I,II trang 121,122,123 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I,II Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật, Cây phát sinh giới Động vật trang 121,122,123 VBT Sinh học 7: Trên hình 56.2A, hãy gạch chân một nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 121 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 121 VBT Sinh học 7: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 123 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 123 VBT Sinh học 7: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 123 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 123 VBT Sinh học 7: Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay với cá chép hơn. Em hãy đánh dấu × vào ô trống ở đầu câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất