LỚP THÚ (LỚP CÓ VÚ)

Bình chọn:
4.2 trên 26 phiếu
Mục II trang 103,104 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục II Cấu tạo ngoài và di chuyển trang 103,104 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 46.2; 46.3 SGK đọc các thông tin có liên quan tới các hình trên, điền nội dung phù hợp vào bảng sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 104 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 104 VBT Sinh học 7: Em hãy lựa chọn các thông tin ở cột (B) tương ứng với cột (A) và điền a, b, c,… vào đầu câu ở cột B

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 104 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 104 VBT Sinh học 7: Hãy cho biết vì sao thỏ hoang di chuyển với vận tốc tối đa 74 km/h, trong khi đó cáo xám: 64 km/h, chó săn 68 km/h, chó sói 69,23 km/h thế mà trong nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không thoát khỏi những loài thú ăn thịt kể trên

Xem lời giải

Mục I,II,III trang 105,106 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I,II,III Bộ xương và hệ cơ, Các cơ quan dinh dưỡng, Thần kinh và giác quan trang 105,106 VBT Sinh học 7: Quan sát các bộ phận xương thỏ kết hợp với hình 47.1 SGK. Đối chiếu với bộ xương thằn lằn đã học, nêu những đặc điểm giống và khác nhau giữa chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 105 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 105 VBT Sinh học 7: Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh.

Xem lời giải

Mục II trang 106,107 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục II Bộ Thú túi trang 106,107 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 48.1 và 48.2 (SGK) kết hợp thông tin ở mục I, II lựa chọn những câu trả lời thích hợp rồi điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 106 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 106 VBT Sinh học 7: Ghi vào bảng sau những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện của lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp Động vật có xương sống đã học.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 106 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 106 VBT Sinh học 7: Hãy nêu tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm ở hình 47.5 SGK.

Xem lời giải

Câu hỏi trang 107 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi trang 107 VBT Sinh học 7: Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con sơ sinh. Em hãy điền các thông tin vào chỗ trống trong bảng sau.

Xem lời giải

Mục II trang 108 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục II Bộ Cá voi trang 108 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 49.1 và 49.2 (SGK) thảo luận lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 108 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 108 VBT Sinh học 7: Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sông bay.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 108 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 108 VBT Sinh học 7: Trình bày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước.

Xem lời giải

Mục III trang 109 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục III Bộ ăn thịt trang 109 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 50.1, 2, 3 (SGK) lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 110 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 110 VBT Sinh học 7: Em hãy điền thông tin vào chỗ trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 110 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 110 VBT Sinh học 7: Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sông đào hang trong đất.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 110 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 110 VBT Sinh học 7: Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm. Ăn thịt.

Xem lời giải

Mục I,II,IV trang 111,112 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I,II, IV Các bộ móng guốc, Bộ Linh trưởng, Đặc điểm chung của thú trang 111,112 VBT Sinh học 7: Quan sát các hình 51.1, 2, 3 (SGK) đọc bảng sau lựa chọn những câu trả lời thích hợp

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 112 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 112 VBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc. Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 112 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 112 VBT Sinh học 7: So sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với khỉ và vượn

Xem lời giải

Mục III, IV trang 113,114 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục III, IV Nội dung, Thu hoạch trang 113,114 VBT Sinh học 7: Em hãy điền nội dung phù hợp vào bảng sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất