CHƯƠNG 4: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 164 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 164 VBT vật lí 9 Mục I - Năng lượng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 59

Xem lời giải

Mục II, III - Phần A - Trang 164,165 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 164,165 VBT vật lí 9 Mục II - Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng, mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 59

Xem lời giải

Câu 59.1, 59.2, 59.3, 59.4 phần bài tập trong SBT – Trang 166 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 59.1, 59.2, 59.3, 59.4 phần bài tập trong SBT – Trang 166 VBT Vật lí 9. Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt khi vật đó có khả năng nào? ...

Xem lời giải

Câu 59.a, 59.b phần bài tập bổ sung – Trang 166 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 59.a, 59.b phần bài tập bổ sung – Trang 166 VBT Vật lí 9. Căn cứ vào đâu mà ta nhận biết được dòng điện có năng lượng? ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 167,168 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 167,168 VBT vật lí 9 Mục I - Sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 60

Xem lời giải

Mục II, III - Phần A - Trang 168 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 168 VBT vật lí 9 Mục II - Định luật bảo toàn năng lượng, mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 60

Xem lời giải

Câu 60.1, 60.2, 60.3, 60.4 phần bài tập trong SBT – Trang 168,169 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 60.1, 60.2, 60.3, 60.4 phần bài tập trong SBT – Trang 168,169 VBT Vật lí 9. Trong nhà máy thủy điện có một tuabin. Khi tuabin này quay làm ...

Xem lời giải

Câu 60.a, 60.b phần bài tập bổ sung – Trang 169 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 60.a, 60.b phần bài tập bổ sung – Trang 169 VBT Vật lí 9. Khi ta nấu cơm ,nhiệt năng của bếp tảo ra làm nóng cả gian bếp. ...

Xem lời giải

Mục I,II - Phần A - Trang 170 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 170 VBT vật lí 9 Mục I - Vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất, mục II - Nhiệt điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 61

Xem lời giải

Mục III, IV - Phần A - Trang 171 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 171 VBT vật lí 9 Mục III - Thủy điện, mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 61

Xem lời giải

Câu 61.1, 61.2, 61.3 phần bài tập trong SBT – Trang 171 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 61.1, 61.2, 61.3 phần bài tập trong SBT – Trang 171 VBT Vật lí 9. Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có hai bộ phận chính ...

Xem lời giải

Phần A - Trang 172, 173 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 172,173 VBT vật lí 9 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 62

Xem lời giải

Câu 61.a, 61.b phần bài tập bổ sung – Trang 172 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 61.a, 61.b phần bài tập bổ sung – Trang 172 VBT Vật lí 9. Nước ở trong hồ chứa của nhà máy thủy điện hằng năm cứ cạn rồi lại đầy ...

Xem lời giải

Câu 62.1, 62.2, 62.3, 62.4 phần bài tập trong SBT – Trang 173,174 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 62.1, 62.2, 62.3, 62.4 phần bài tập trong SBT – Trang 173,174 VBT Vật lí 9. Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ ...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất