CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 61 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 61 VBT vật lí 9 Mục I - Từ tính của nam châm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 62 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 62 VBT vật lí 9 Mục II - Tương tác giữa hai nam châm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 62 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 62 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

Xem lời giải

Câu 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6 phần bài tập trong SBT – Trang 62,63 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6 phần bài tập trong SBT – Trang 62,63 VBT Vật lí 9. Có một số quả đấm cửa làm bằng đồng và một số quả làm bằng sắt mạ đồng. Hãy tìm cách phân loại chúng? ...

Xem lời giải

Câu 21.a, 21.b phần bài tập bổ sung – Trang 63 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 21.a, 21.b phần bài tập bổ sung – Trang 63 VBT Vật lí 9. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: Nam châm có đặc tính: ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 64 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 64 VBT vật lí 9 Mục I - Lực từ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 22

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 64,65 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 64,65 VBT vật lí 9 Mục II - Từ trường (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 22

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 65 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 65 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 22

Xem lời giải

Câu 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 phần bài tập trong SBT – Trang 65 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 phần bài tập trong SBT – Trang 65 VBT Vật lí 9. Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào? ...

Xem lời giải

Câu 22.a, 22.b phần bài tập bổ sung – Trang 65,66 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 22.a, 22.b phần bài tập bổ sung – Trang 65,66 VBT Vật lí 9. Một thanh nam châm được treo ở phía trên dây dẫn CD (hình 22.1). ...

Xem lời giải

Mục I, mục II - Phần A - Trang 66,67 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 66,67 VBT vật lí 9 Mục I - Từ phổ, mục II - Đường sức từ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 23

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 67 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 67 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 23

Xem lời giải

Câu 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5 phần bài tập trong SBT – Trang 67,68 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5 phần bài tập trong SBT – Trang 67,68 VBT Vật lí 9. Hãy vẽ kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C trong từ trường của thanh nam châm thẳng (Hình 23.1)...

Xem lời giải

Câu 23.a, 23.b, 23.c phần bài tập bổ sung – Trang 68,69 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 23.a, 23.b, 23.c phần bài tập bổ sung – Trang 68,69 VBT Vật lí 9. Hai thanh nam châm được ghép sát vào nhau như trên hình 23.6. ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 69,70 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 69,70 VBT vật lí 9 Mục I - Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 70 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 70 VBT vật lí 9 Mục II - Qui tắc nắm tay phải (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 70,71 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 70,71 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24

Xem lời giải

Câu 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 phần bài tập trong SBT – Trang 71 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 phần bài tập trong SBT – Trang 71 VBT Vật lí 9. Một cuộn dây được đặt sao cho trục của nó nằm dọc theo thanh nam châm như hình 24.1 ...

Xem lời giải

Câu 24.a, 24.b phần bài tập bổ sung – Trang 71,72 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 24.a, 24.b phần bài tập bổ sung – Trang 71,72 VBT Vật lí 9. Hãy xác định tên các cực của nguồn điện vẽ trên hình ...

Xem lời giải

Mục I, mục II - Phần A - Trang 72 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 72 VBT vật lí 9 Mục I - Sự nhiễm từ của sắt, thép, mục II - Nam châm điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất