CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I- Phần A - Trang 3 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 3 VBT vật lí 9 Mục I - Thí nghiệm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 3, 4 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 3 VBT vật lí 9 Mục II - Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 4, 5 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 4, 5 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem lời giải

Câu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập trong SBT – Trang 5 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 1.1, 1.2,1.3, 1.4 phần bài tập trong SBT – Trang 5 VBT Vật lí 9.Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là...

Xem lời giải

Câu 1.a, 1.b phần bài tập bổ sung – Trang 5 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 1.a, 1.b phần bài tập bổ sung – Trang 5 VBT Vật lí 9. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V,thì dòng điện chạy qua ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 6 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 6 VBT vật lý 9 Mục I - Điện trở của dây dẫn (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 6 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 6 VBT vật lý 9 Mục II - Định luật ôm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 7 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 7 VBT vật lý 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem lời giải

Câu 2.1, 2.2 phần bài tập trong SBT – Trang 7 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 2.1, 2.2 phần bài tập trong SBT – Trang 7 VBT Vật lí 9. a)....

Xem lời giải

Câu 2.3, 2.4 phần bài tập trong SBT – Trang 8 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 2.3, 2.4 phần bài tập trong SBT – Trang 7 VBT Vật lí 9. Đồ thị được vẽ trên hình 2.2 ...

Xem lời giải

Câu 2.a, 2.b phần bài tập bổ sung – Trang 8 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 2.a, 2.b phần bài tập bổ sung – Trang 8 VBT Vật lí 9. Khi đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì dòng điện ...

Xem lời giải

Báo cáo thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế

Báo cáo thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 10 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 10 VBT vật lý 9 Mục I - Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 11 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 11 VBT vật lý 9 Mục II - Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 11, 12 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 11, 12 VBT vật lý 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem lời giải

Câu 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 12, 13 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 12, 13 VBT Vật lí 9. a) Sơ đồ mạch điện được vẽ ở hình 4.1 ...

Xem lời giải

Câu 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 phần bài tập trong SBT – Trang 13 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 12, 13 VBT Vật lí 9. a) Số chỉ của ampe kế là ...

Xem lời giải

Câu 4.a, 4.b phần bài tập bổ sung – Trang 13,14 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 4.a, 4.b phần bài tập bổ sung – Trang 13,14 VBT Vật lí 9. Cho 3 điện trở R1 = 10 Ω; R2 = 15 Ω; R3 = 5 Ω. Có thể mắc ba điện trở này ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 14, 15 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 14,15 VBT vật lý 9 Mục I - Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 15 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 15 VBT vật lý 9 Mục II - Điện trở tương đương của đoạn mạch song song (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất