Bài 7 trang 156 SGK Đại số 10


Giải bài 7 trang 156 SGK Đại số 10. Chứng minh các đồng nhất thức.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh các đồng nhất thức.

LG a

\(\displaystyle {{1 - \cos x + \cos 2x} \over {\sin 2x - {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in x}}}} = \cot x\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức:

\(\begin{array}{l}
\cos 2\alpha = 2{\cos ^2}\alpha - 1\\
\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{1 - \cos x + \cos 2x}}{{\sin 2x - \sin x}}\\
= \dfrac{{1 - \cos x + 2{{\cos }^2}x - 1}}{{2\sin x\cos x - \sin x}}\\
= \dfrac{{2{{\cos }^2}x - \cos x}}{{2\sin x\cos x - \sin x}}\\
= \dfrac{{\cos x\left( {2\cos x - 1} \right)}}{{\sin x\left( {2\cos x - 1} \right)}}\\
= \dfrac{{\cos x}}{{\sin x}}\\
= \cot x 
\end{array}\)

LG b

\(\displaystyle {{{\mathop{\rm \sin x}\nolimits}  + \sin{x \over 2}} \over {1 + \cos x + \cos {x \over 2}}} = \tan {x \over 2}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức:

\(\begin{array}{l}
\cos 2\alpha = 2{\cos ^2}\alpha - 1\\
\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha 
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{\sin x + \sin \dfrac{x}{2}}}{{1 + \cos x + \cos \dfrac{x}{2}}}\\
= \dfrac{{\sin \left( {2.\dfrac{x}{2}} \right) + \sin \dfrac{x}{2}}}{{1 + \cos \left( {2.\dfrac{x}{2}} \right) + \cos \dfrac{x}{2}}}\\
= \dfrac{{2\sin \dfrac{x}{2}\cos \dfrac{x}{2} + \sin \dfrac{x}{2}}}{{1 + 2{{\cos }^2}\dfrac{x}{2} - 1 + \cos \dfrac{x}{2}}}\\
= \dfrac{{\sin \dfrac{x}{2}\left( {2\cos \dfrac{x}{2} + 1} \right)}}{{2{{\cos }^2}\dfrac{x}{2} + \cos \dfrac{x}{2}}}\\
= \dfrac{{\sin \dfrac{x}{2}\left( {2\cos \dfrac{x}{2} + 1} \right)}}{{\cos \dfrac{x}{2}\left( {2\cos \dfrac{x}{2} + 1} \right)}}\\
= \dfrac{{\sin \dfrac{x}{2}}}{{\cos \dfrac{x}{2}}}\\
= \tan \dfrac{x}{2}
\end{array}\)

LG c

\(\displaystyle {{2\cos 2x - \sin 4x} \over {2\cos 2x + \sin 4x}} = {\tan ^2}({\pi  \over 4} - x)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức:

\(\begin{array}{l}
\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha 
\end{array}\)

\(\sin \alpha  = \cos \left( {\dfrac{\pi }{2} - \alpha } \right)\)

\(\cos 2\alpha  = 2{\cos ^2}\alpha  - 1 = 1 - 2{\sin ^2}\alpha \)

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle \, \, {{2\cos 2x - \sin 4x} \over {2\cos 2x + \sin 4x}}\)

\(\displaystyle = {{2\cos 2x - 2\sin2 x\cos 2x} \over {2\cos 2x + 2\sin 2x\cos 2x}}\)

\(\displaystyle = \dfrac{{2\cos 2x\left( {1 - \sin 2x} \right)}}{{2\cos 2x\left( {1 + \sin 2x} \right)}}\)

\(\displaystyle = {{1 - \sin 2x} \over {1 + \sin 2x}}\)
\(\displaystyle = {{1 - \cos ({\pi \over 2} - 2x)} \over {1 + \cos ({\pi \over 2} - 2x)}}\)

\(\displaystyle \begin{array}{l}
= \dfrac{{1 - \cos \left[ {2.\left( {\dfrac{\pi }{4} - x} \right)} \right]}}{{1 + \cos \left[ {2.\left( {\dfrac{\pi }{4} - x} \right)} \right]}}\\
= \dfrac{{1 - \left[ {1 - 2{{\sin }^2}\left( {\dfrac{\pi }{4} - x} \right)} \right]}}{{1 + \left[ {2{{\cos }^2}\left( {\dfrac{\pi }{4} - x} \right) - 1} \right]}}
\end{array}\)

\(\displaystyle = {{2{{\sin }^2}({\pi \over 4} - x)} \over {2{{\cos }^2}({\pi \over 4} - x)}}\) 
\(\displaystyle = {\tan ^2}({\pi \over 4} - x) \)

Cách khác:

\(\displaystyle VT= {{2\cos 2x - \sin 4x} \over {2\cos 2x + \sin 4x}}\)

\(\displaystyle = {{2\cos 2x - 2\sin2 x\cos 2x} \over {2\cos 2x + 2\sin 2x\cos 2x}}\)

\(\displaystyle = \dfrac{{2\cos 2x\left( {1 - \sin 2x} \right)}}{{2\cos 2x\left( {1 + \sin 2x} \right)}}\)

\(\displaystyle = {{1 - \sin 2x} \over {1 + \sin 2x}}\)

\(\begin{array}{l}
VP = {\tan ^2}\left( {\frac{\pi }{4} - x} \right)\\
= \dfrac{{{{\sin }^2}\left( {\frac{\pi }{4} - x} \right)}}{{{{\cos }^2}\left( {\frac{\pi }{4} - x} \right)}}\\
= \dfrac{{\frac{{1 - \cos \left[ {2\left( {\frac{\pi }{4} - x} \right)} \right]}}{2}}}{{\frac{{1 + \cos \left[ {2\left( {\frac{\pi }{4} - x} \right)} \right]}}{2}}}\\
= \dfrac{{2.\frac{{1 - \cos \left[ {2\left( {\frac{\pi }{4} - x} \right)} \right]}}{2}}}{{2.\frac{{1 + \cos \left[ {2\left( {\frac{\pi }{4} - x} \right)} \right]}}{2}}}\\
= \frac{{1 - \cos \left( {\frac{\pi }{2} - 2x} \right)}}{{1 + \cos \left( {\frac{\pi }{2} - 2x} \right)}}\\
= \frac{{1 - \sin 2x}}{{1 + \sin 2x}}
\end{array}\)

Vậy VT=VP hay ta có đpcm.

LG d

\(\displaystyle \tan x - \tan y = {{\sin (x - y)} \over {\cos x.cosy}}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức:

\(\begin{array}{l}
\tan \alpha = \dfrac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }}\\
\sin a\cos b - \sin b\cos a = \sin \left( {a - b} \right)
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle d) \tan x - \tan y\)

\(\displaystyle = {{{\mathop{\rm sinx}\nolimits} } \over {{\mathop{\rm cosx}\nolimits} }} - {{\sin y} \over {\cos y}}\)

\(\displaystyle = {{\sin {\rm{x}}\cos y - \cos x\sin y} \over {\cos x\cos y}}\)

\(\displaystyle = {{\sin (x - y)} \over {\cos x\cos y}}.\)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 34 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Gửi bài