Bài 2, bài 3 trang 19, 20 sgk toán lớp 1

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Bài 2: Viết (theo mẫu).Bài 3: Viết (theo mẫu):

Bài 2: Viết (theo mẫu):

         

               

        Hình 2                                

        Hình 3

Bài 3: Viết (theo mẫu):

   

 

                    

      Hình a              

      Hình b                  

    Hình c

Bài giải:

Bài 2:

Hình 2: 4 > 2

Hình 3: 3 > 1

Bài 3:

Hình a: 5  > 2

Hình b: 5 > 4

Hình c: 3 > 2.

Các bài liên quan