Bài 1, 2, 3 trang 148, 149 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 148, 149 SGK Toán 1. Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, Bài 2: An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bóng đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ?Bài 3: Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ? 

Tóm tắt:

Có     :.....con chim

Bay đi :....con chim

Còn lại :....con chim ? 

                    Bài giải

Số chim còn lại là:

........................=....(con)

           Đáp số: .... con chim. 

Phương pháp giải:

- Đọc đề bài rồi điền các số liệu đã cho vào tóm tắt và hiểu yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số chim lúc ban đầu trừ đi số chim đã bay đi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

Có     : 8 con chim

Bay đi: 2 con chim

Còn lại:....con chim ? 

Bài giải:

Số con chim còn lại là:

8 - 2 = 6 (con chim)

Đáp số: 6 con chim.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bóng đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ? 

Tóm tắt:                                         

Có      :......quả bóng              

Đã thả :....quả bóng               

Còn lại :....quả bóng ?                                 

Bài giải:

..........................................................

...........................................................

Đáp số:............................. 

Phương pháp giải:

 - Đọc đề bài rồi điền các số liệu đã cho vào tóm tắt và hiểu yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số quả bóng có lúc ban đầu trừ đi số quả bóng đã thả.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có      : 8 quả bóng 

Đã thả : 3 quả bóng

Còn lại :....quả bóng ?

Bài giải:

An còn lại số quả bóng là:

8 - 3 = 5 (quả bóng)

Đáp số: 5 quả bóng.

Bài 3

Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ? 

Tóm tắt:                                           

Đàn vịt có :.....con                 

Ở dưới ao :......con                 

Trên bờ :......con ?                

Bài giải

..................................................

..................................................

.................................................. 

Phương pháp giải:

 - Đọc đề bài rồi điền các số liệu đã cho vào tóm tắt và hiểu yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số vịt của cả đàn trừ đi số vịt ở dưới ao.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Đàn vịt có : 8con

Ở dưới ao : 5 con

Trên bờ :......con ?

Bài giải

Trên bờ có số con vịt là:

 8 - 5 = 3 (con vịt)

Đáp số: 3 con vịt. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay