Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 60 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3: So sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp,Bài 5: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Bài 1: Tính:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}5\\2\end{array}}\\\hline{\,\,\,}\end{array}\)                                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}4\\1\end{array}}\\\hline{\,\,\,}\end{array}\)                                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}5\\4\end{array}}\\\hline{\,\,\,}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}3\\2\end{array}}\\\hline{\,\,\,}\end{array}\)                                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}5\\3\end{array}}\\\hline{\,\,\,}\end{array}\)                                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}4\\2\end{array}}\\\hline{\,\,\,}\end{array}\)

Phương pháp giải:

Xem lại các phép trừ trong phạm vi 5 rồi thực hiện tính.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}5\\2\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,3}\end{array}\)                                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}4\\1\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,3}\end{array}\)                                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}5\\4\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,1}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}3\\2\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,1}\end{array}\)                                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}5\\3\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,2}\end{array}\)                                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}4\\2\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,2}\end{array}\)

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Bài 2: Tính:

5 - 1 - 1 =                   4 - 1 - 1 =                         3 - 1 - 1 =

5 - 1 - 2 =                   5 - 2 - 1 =                         5 - 2 - 2 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

5 - 1 - 1 = 3                  4 - 1 - 1 = 2                        3 - 1 - 1 = 1

5 - 1 - 2 = 2                  5 - 2 - 1 =  2                       5 - 2 - 2 = 1

Câu 3

Bài 3

5 - 3 ... 2                      5 - 4 ... 2                         5 - 1 ... 3

5 - 3 ... 3                      5 - 4 ... 1                         5 - 4 ... 0

Phương pháp giải:

Tính giá trị các phép tính ở vế trái rồi so sánh kết quả với số ở vế phải.

Lời giải chi tiết:

\(\underbrace {5 - 3}_{2}\,\,\,\,\, =\,\,\,\,\,\,2\)                          \(\underbrace {5 - 4}_{1}\,\,\,\,\,\, <\,\,\,\,\,\,2\)                          \(\underbrace {5 - 1}_{4}\,\,\,\,\,\, >\,\,\,\,\,\,3\)

\(\underbrace {5 - 3}_{2}\,\,\,\,\,\, <\,\,\,\,\,\,3\)                          \(\underbrace {5 - 4}_{1}\,\,\,\,\,\,= \,\,\,\,\,\, 1\)                          \(\underbrace {5 - 4}_{1}\,\,\,\,\,\,> \,\,\,\,\,\,0\)

Câu 4

Bài 4: Viết phép tính thích hợp: 

                     

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các hình vẽ đã cho rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 3 – 2 = 1

b) 4 – 1 = 3.

Câu 5

Bài 5: Số ?

5 - 1 = 4 + ....

Phương pháp giải:

- Tính giá trị phép tính \(5-1\).

- Dựa vào kết quả vừa tính ở trên để điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 5 – 1 = 4.

Mà: 4 = 4 + 0.

Vậy : 5 – 1 = 4 + 0.


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay