Speaking - Unit 12 trang 126 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.3 trên 39 phiếu

Task 1: Read what Ha Anh says about music. (Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.)

B. SPEAKING

Task 1: Read what Ha Anh says about music. (Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.) 

"Yes, I love pop music. It keeps me happy. I really like the Backstreet Boys - they are easy to listen to. Their songs cheer me up whenever I feel bad. I listen to them all the time. I've got a Walkman so 1 can listen to music when I'm out. At home I always have the radio on and I watch pop programmes on TV."

Dịch bài:

“Vâng. Tôi yêu nhạc pop. Nó làm tôi vui. Tôi thực sự thích ban Backstreet Boys - họ dễ nghe. Những bài hát của họ làm tôi phấn khởi bất kỳ lúc nào tôi cảm thấy buồn. Tôi luôn luôn nghe chúng. Tôi có một máy Walkman, do đó tôi có thể nghe nhạc khi tôi đi ra ngoài, ở nhà tôi luôn luôn mở ra-đi-ô và tôi xem chương trình nhạc pop trên tivi.”

Work in pairs. Answer the questions. (Làm việc từng đôi. Trả lời các câu hỏi).

1. What kind of music does Ha Anh like?

2. Why does she listen to it?

3. What is her favourite band?

4. When does she listen to music?

Trả lời:

1. Ha Anh likes pop music.

2. Because it keeps her happy.

3. Her favourite band is the Backsireet Boys.

4. She listens to music all the time.

Task 2: Work in groups. Ask your partner questions to get information to complete the lable below. (Làm việc từng nhóm. Hỏi bạn cùng học của em câu hỏi để lấy thông tin điền bảng dưới đây.)

 

Partner 1

Partner 2

kind of music

classical music

 

reasons for listening to music

 

 

favourite band / musician

 

 

favourite song / piece of music

 

 

when listen to music

 

 

Trả lời:

A : What kind of music do you like?

B : I like classical music.

A : Why do you like it?

B : Because it relaxes my mind much with its sweet and gentle tone.

A : What’s your favourite band?

B : I like the ATB with the famous singer Anh Tuyet.

A : What piece of music do you like best?

B : I like the "Nocturne in C" by Chopin.

A : When do you listen to this music?

B : I usually listen to this kind or music on discs produced by this band when I feel tired or bad.

A : What kind of music do you like?

C : I like folk music.

A : Why do you like it?

c : Because it is relaxing and reminds me of the traditional music of our nation.

A : Who is your favourite singer?

C : It’s Ms. Ai Xuan, a famous folk music singer.

A : What's your favourite song?

C : It’s the “Trong Com”.

A : When do you listen to this music?

C : Whenever I feels bad or sad.

 

Partner 1

Partner 2

kind of music

classical music

 folk music 

reasons for listening to music

relaxing

sweet and gentle

favourite band / musician

the ATB/ Anh Tuyet 

Ms. Ai Xuan 

favourite song / piece of music

Nocturne in C

Trong Com

when listen to music

tired or bad

 feeling bad/ tired 

Task 3: Now report what you have found out about your partners. (Bây giờ thuật lại những gì em đã nhận thấy về các bạn cùng học của em.)

Trả lời:

B likes classical music but C likes folk music. B likes classical music because thinks it can relaxe his mind especially when he feels bad or depressed. Meanwhile likes folk music because he thinks this music reminds him of the traditional music of nation.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan