Reading unit 3 trang 32 sgk tiếng anh 10


BEFORE YOU READ;WHILE YOU READ;AFTER YOU READ

A. READING (đọc)
BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc)
work in pairs. Ask and answer the questions.(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các
câu hỏi.)
1.I know four scientists: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel, and Alexander Fleming.
a.Louis Pasteur (1822-1895) was a world famous French chemist and biologist.
b.Michacl Faraday (1791-1867) was an English chemist and physicist.
c.Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanisl, known as “the Father of Genetics".
d.Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist nhà vi khuẩn
học).
2.Yes. I’ve read some books about her.
3.Marie Curie was born in Warsaw. Poland, in 1867. In 1891, she came to Paris and studied at the Sorbonne. a world famous university in Paris at that time. She married Pierre Curie in 1895. In 1903, Marie received a Ph.D at Sorbonne and she was the first woman professor at the Sorbonne after her husband's, death. She was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934.
 WHILE YOU READ (Trong khi em đọc)
Read the passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, sau đỏ làm bài tập
tiếp theo.)

Click tại đây để nghe:

Marie Curie sinh ở Warsaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận được nền giáo dục phổ thông ở các trường địa phương và sự rèn luyện về khoa học ở cha của bà.
Là một sinh viên lỗi lạc và trưởng thành, bà ôm ấp giấc mơ làm một nghề về khoa học, điều đó không thể được cho một phụ nữ vào thời của bà. Để để dành tiền cho chuyến du học ở nước ngoài, bà phải làm giáo viên dạy kèm riêng và việc học của bà bị gián đoạn.
Cuối cùng vào năm 1891. với số liền ít ỏi để sống. Marie đến Pa-ri để thực hiện giấc mơ của mình tại Đại học Sorbonne. Dù điều kiện sống khó khăn, bà làm việc vô cùng cần cù. Bà đạt được một văn bằng vật lý với điểm rất cao và tiếp tục một bằng nữa về toán học. Bà gặp Pierre Curie ở Trường Vật lý năm 1894 và năm sau họ cưới nhau. Từ đó trở đi, họ làm việc chung với nhau trong công việc nghiên cứu. Năm 1903, Marie trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận bằng tiến sĩ ở Đại học Sorbonne.
Sau cái chết bi thảm của Pierre Curie năm 1906, bà đảm trách vị trí chồng bà đã đạt đưực ở Sorhonnc. Như thế bà là phụ nữ đầu tiên là giáo sư đại học ở Pháp. Chẳng bao lâu sau đó, hà được thưỏng giải Nobel về Hóa học về xác định trọng lượng nguyên tử của chất ra-đi. Nhưng niềm vui thật sự của bà là “làm giảm đi đau khổ của con người”. Việc thành lập Viện Ra-đi năm 1914 làm giấc mơ nhân đạo của bà trở thành sự thật.
Task 1: Match the words or phrases in A with iheir meanings in B. (Ghép những từ hay cụm từ ở A với nghĩa của chúng ở B.)
1 - c ;
2 - e ;
3 - a ;                                                                                                             4 - b ;                                                                                                               5 - d ;

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information. (Xác định những câu nói này đúng (T) hay sai (F). Điều chinh những thông tin sai).
  1.T             5.T                          2.F (Her dream was to become a scientist.)
  3.T                                      4.F (She married Pierre Curie in 1985.)
Task 3: Answer ihc questions. (Trả lời các câu hỏi).                                                              1.When and where was Marie Curie born?
Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867.                                                        2.What kind of student was she?
She was a brilliant and mature student.                                                                     3.Why did she work as a private tutor?
She worked as a private tulor to cam money for her studv lour abroad.                             4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?       
She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining ihe atomic weight of radium.     5.Was the prize her real joy? Why/why not?
No. it wasn’t. Her real joy was “easing human suffering”.
AFTER YOU READ (Sau khi em đọc)
Work in groups. Below are five adjectives we may use to describe Marie Curie. Find the evidence from the passage to prove each of them.(Làm việc theo nhóm. Dưới đây là năm tính từ chúng ta cỏ thể dùng để mô tả Marie Curie. Tìm những chứng cứ từ đoạn văn để chứng minh từng từ trong chúng.)
-strong-willed: With a little money to live on, Marie Curie came to Paris to realize her dream. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.
-ambitious: Marie harboured the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
-hard-working: In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard; to save money for a study tour abroad, she worked as a private tutor; she earned a Physics degree... and went on to take another degree in Mathematics
-intelligent: As a brilliant and mature student; she earned a Physics degree with Hying colours: the first woman to receive a Ph D from the Sorbonne: the first woman university professor in France; awarded a Nobel Prize in Chemistry.
-humane, her real joy was “casing human suffering”.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu